گرجستان – انتخابات ریاست جمهوری (۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ / ۸ قوس ۱۳۹۷)

دقیقاً یک ماه بعد از برگزاری نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری گرجستان، خانم سَلومهِ زورابیشویلی نامزد مستقل، بحیث رئیسه جمهوری این سرزمین انتخاب گردید.

JPEG

جمهوری فرانسه به موصوفه مراتب تبریکات و تهنیات عمیق و صادقانه خویش را تقدیم می دارد، و آرزومند پیروزی تام در امر ایفای وظایف محوله اش است.

جمهوری فرانسه جهت تقویت بیشتر رابطهء عالی و دیرینه ای که میان دو مملکت مان پابرجا بوده و در اولویت قرار دارد، آمادهء بذل کار و زحمت با خانم زورابیشویلی است. رئیسه جمهور جدید جهت ادامهء فعالیت در راستای حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری گرجستان در محدوده مرزهای شناخته شده اش بسطح جهانی، می تواند بالای عزم قاطع مان حساب نماید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/georgie/article/georgie-election-presidentielle-29-11-18

تاریخ نشر 02/12/2018

قسمت بالایی صفحه