گرامی داشت از چهلمین سالگرد افتتاح عمارات جدید لیسهً استقلال بوسیله آقای رونئ هبی وزیرمعارف وقت فرانسه

N° 2304 - jpg - 339.3 ko

بروز چهارشنبه 5 آگست مصادف 14 اسد 1393، مراسم گرامی داشت از چهلمین سالگرد افتتاح عمارات جدید و موجوده لیسه عالی استقلال در صحن این لیسه، زیر خیمه ای که به همین مناسبت نصب شده بود، دایر گردید. محفل یاد و بود تحت نظر آقای ژان میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان، آقای غلام جیلانی همایون معیین وزارت معارف افغانستان و آقای محمد سید منصور مسئول معارف شهر کابل، صورت پذیرفت. اجرای برنامهً روز را داکتر شاه عبدالطیف دلیری شاگرد سابق لیسهً استقلال، طبیب و مترجم پروگرام "الم" بدوش داشت. کم و بیش شصت تن از شاگردان سابق سالهای پنجاه هجری شمسی حضور داشتند که از آن جمله می توان از :
* دکتور محمد امین فرهنگ، شاگرد سابق لیسه و وزیر اسبق که سخنرانی نمود و کتبی به لیسه اهدا کرد؛
* آقای عبدالکریم خرم شاگرد سابق لیسه و مشاور ریاست جمهوری؛
* آقای حسیب صدیقی شاگرد سابق لیسه و کارمند عالی رتبه؛
* آقای فرهاد غفور شاگرد سابق لیسه و رئیس شرکت؛
* جنرال هارون آصفی شاگرد سابق لیسه؛
* داکتر حبیب الئه رغبت شاگرد سابق لیسه و طبیب؛
* آقای عزیز احمد سابق مدیر لیسه؛
* آقای حشمت فروز شاگرد سابق لیسه و مهندس، نام برد.

باید از محترم استاد عالم خان که در طول سالیان سی هجری شمسی شاگرد لیسهً استقلال بود و از سال 1965 تا سال 2012 در همین لیسه بحیث استاد ریاضیات اجرای وظیفه نمود، یاد آور شد. تعداد زیادی از شاگردان سابق لیسه که در روز 5 آگست (14 اسد) حاضر بودند، استاد سابق خودرا می شناختند و موصوف را بازتاب چهره لیسهً استقلال بیش از شصت سال اخیر می دانستند.

این ابتکار سفارت فرانسه بایستی انقریب منجر به ایجاد یک انجمن شاگردان سابق لیسهً استقلال شود. این پروژه از سوی تعدادی زیاد شاگردان جوان و کمتر جوان سابق لیسه که در روز 5 آگست (14 اسد) یا حاضر بودند یا نبودند مورد استقبال نیک قرار گرفت. ایشان حاضرند تا در پروژه سهیم باشند.

ایجاد این شبکهً همبستگی که تا قبل از ختم سال 2014 بیش بینی شده، باید نقش موثری در ادغام شاگردان سابق لیسهً استقلال به تحصیلات عالی و مسلکی اجرا کند. پروژه در گام نخست از پشتیبانی سفارت فرانسه برخوردار خواهد بود و بعدآ در سال 2015 به لیسه اناثیه ملالی بسط داده خواهد شد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه