گرامیداشت از روز بین المللی حقوق زنان در وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (۸ مارچ ۲۰۱۸ / ۱۷ حوت ۱۳۹۶)

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بمناسبت گرامیداشت از روز بین المللی حقوق زنان، شخصیت های جامعهء مدنی متعهد به دفاع از حقوق زنان و منسوبین این وزارت را بدور آقایان ژان- ایوو لودریان وزیر امور خارجه، ژان – بَتیست لوموان منشی دولت نزد وزیر خارجه و خانم ناتالی لوازو وزیر مسئول امور اروپایی، گردهم می آورد. شما می توانید بطور زنده و مستقیم جریان بعضی گفتگوها و جر و بحث های مان را از ورای شبکه های اجتماعی دنبال، و بمناسبت تجلیل از این یوم خاص با راهبرد بین المللی فرانسه در راستای برابری حقوق و وجایب میان مردان و زنان ۲۰۱۸ – ۲۰۲۲ میلادی / ۱۳۹۷ – ۱۴۰۱ هجری شمسی آشنایی حاصل نمایید.

"برای حقوق زنان در جهان" : روز کنفرانس ها – جر و بحث ها

JPEG

برنــامـــــه :

از ساعت ۱۰ الی ساعت ۱۵ : ۱۱ قبل از ظهر : هدف مختلط بودن : دیپلوماسی فرانسوی با همراهی و همگامی "هرگز بدون زنان" تعهد می سپارد : بر محور خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی. نشست را مستقیماً بذریعهء تویتر و فیسبوک تعقیب نمایید.
اشتراک کنندگان : ...

از ساعت ۱۲ الی ساعت ۱ ظهر : راهبرد بین المللی فرانسه در راستای مساوات میان زنان و مردان بواسطهء آقای موریس گووردو – مونتیین، منشی عمومی.
اشتراک کنندگان : ...

از ساعت ۳ الی ساعت ۳۰ :۴ ختم بعد از ظهر : معارف و آموزش در قلب امر مبارزه برای تأمین برابری میان زنان و مردان، بدور آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه.
سخنرانان : ...

از ساعت ۳۰ :۴ الی ساعت ۲۰ : ۵ عصر : "علیه سیر قهقرایی حقوق زنان در جهان" : تدویر میز مدوری به رهبری آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه. نشست را مستقیماً بذریعهء تویتر و فیسبوک تعقیب نمایید.
سخنرانان : ...

بساعت ۲۰ : ۵ عصر : سخنرانی خانم مارلِن شیاپا، منشی دولت مسئول برابری میان زنان و مردان.
بساعت ۳۰ : ۵ عصر : سخنرانی اختتامیه یوم مذکور از جانب وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه. نشست را مستقیماً بذریعهء تویتر و فیسبوک تعقیب نمایید.

شما در طول تمام این روز با استفاده از(#QOdirect et #8mars) می توانید در مقابل تبادل نظریات و گفتگوهای که بطور مستقیم پخش می گردد، واکنش تان را ابراز بدارید.

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/droits-des-femmes/article/journee-internationale-des-droits-des-femmes-au-ministere-de-l-europe-et-des

تاریخ نشر 04/03/2018

قسمت بالایی صفحه