– گرامیداشت از بیست و پنجمین سالروز توافقات پاریس (۲۳ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۲ عقرب ۱۳۹۵)

ما بتاریخ ۲۳ اکتوبر (۲ عقرب) از بیست و پنجمین سالروز توافقات پاریس در مورد کشور کامبوج یادبود بعمل می آوریم.

JPEG

فرانسه خشنود است از اینکه توافقات مذکور به کامبوج زمینه را مساعد ساخت تا این کشور راه صلح و جایگاه کامل خویش را در میان جامعه جهانی دوباره دریابد.
فرانسه مقامات کامبوج را به پیگیری ساخت و ساز قانونمداری، مردم سالاری کثرت گرآ بانی حقوق بشر و آزادی های اساسی که بهترین ضامن ثبات در دراز مدت است، تشویق و ترغیب می نماید.

کشور ما جهت همگامی با کامبوج در مسیر یادشده، به ایستادگی و قیام خود در کنار این سرزمین ادامه خواهد داد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cambodge/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-cambodge-evenements/article/cambodge-commemorations-du-25eme-anniversaire-des-accords-de-paris-23-10-16

تاریخ نشر 23/10/2016

قسمت بالایی صفحه