گرامیداشت از ایام میراث تاریخی در قصر "اِلیزهِ" (۱۵ – ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۲۴ – ۲۵ سنبله ۱۳۹۷)

بمناسبت گرامیداشت از ایام اروپایی میراث تاریخی، قصر ریاست جمهوری "اِلیزهِ" مانند هر سال، بروزهای شنبه ۱۵ و یکشنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی مطابق بروزهای ۲۴ و ۲۵ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی، دروازه های اش را بروی شما عزیزان می گشاید. ولی، امسال بزرگداشت از این ایام اندکی ویژگی دارد : ما سه صد ومین سالروز اعمار هوتل اِورو را جشن می گیریم.

PNG

یادبود از این سالگرد فُرصب مناسبی است برای پیگیری ابداع مجدد قصرمذکور که شاهد ادوار تاریخی فرانسه و هم تاریخ ساز این سرزمین بود، و نیز بهانه نیکی برای تان است تا با قصر ریاست جمهوری "اِلیزهِ" که هرگز تصور آن را قبلاً ننموده اید، دوباره آشنا شوید.

جهت دریافت معلومات جامع و ثبت نام برای بازدید : https://jep.elysee.fr/

جهت اخذ معلومات مزید : http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/preparez-votre-visite-de-l-elysee/

تاریخ نشر 11/09/2018

قسمت بالایی صفحه