گذاشتن نخستین سنگ تهداب "خانهً مادر و طفل

بتاریخ 10 آکست 2014 مصادف 19 اسد 1393، سفیر فرانسه آقای ژان میشل مارلو نخستین سنگ تهداب "خانهً مادر و طفل" را با حضور داشت داکتر ایریک شسون رئیس "زنجیر امید"، خانم نورجهان موانی نمایندهً "شبکهً انکشافی آغا خان" و مدیر عمومی "انستیتوت طبی فرانسه برای کودک"، گذاشت.
"خانهً مادر و طفل" برنامه ایست که از موسسه "زنجیر امید" پشتیبانی شده و با مبلغ در حدود 500000 یورو از جملهً هزینه عمومی 620333 یورو از سوی سفارت فرانسه تمویل می گردد. این "منزل" اختصاص یافته است به پذیرش بی بضاعت ترین مادران و کودکانی که از همه ولایات کشور آمده و از آثار عمیق امراض رنج می برند. این تکالیف را تنها "انستیتوت طبی فرانسه برای کودک" معالجه می تواند. بدین منوال به آنها سرپناه داده شده و از پیگیری تداوی مجانی بعد از عملیات برخوردار می شوند. خدمات فوق الذکر تمامآ به عهدهً "زنجیر امید" بوده و انسجام می یابد

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه