گذار از یک مرحله کلیدی در شفاخانهَ فرانسوی کابل : عمل جراحی قلب بر یک نوزادِ مریض [fr]

داکترانِ تیم انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال یا ( IMFE ) با انجام عمل جراحی بر یک طفل 11 ماهه و دارای 6،9 کیلو وزن، یک گام بزرگ و قابل قدری برداشتند.

Yasser er son père, le jour du départ de l'hôpital. - JPEG

در ماه آگست سال 2013 والدینِ یاسر، پسر کوچک خودرا به انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال بردند. یاسر با مشکلاتی درقسمت جهاز تنفسی مواجه بود و از رُشد بطی جسم رنج می برد. داکترِ معالج قلب در انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال علت مریضی اش را مشکل ارتباط بین البطنی قلب یا سوراخ در قلب تشخیص نمود ؛ یعنی موجودیت یک سوراخ در عضوی که دو حصه بطنِ قلب را از هم جدا می سازد و این معضل قلبی مانع جریان عادی خون می شود.

برعکسِ متباقی سوءشکل های قلبی حین تولد نوزادان، این تکلیف صحی می تواند سریعاً تحول نموده و بالاخره باعث مرگ شود. فقط عمل جراحی، زندگی کودک را نجات داده می تواند.

با مشاهده این مشکل حاد صحی، یاسر فوراً به بخش جراحی قلب انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال فرستاده شد. تیم جراحان تحت مدیریت داکتر نجیب الله بینا به دلیل پیچیده بودن سوءشکل قلب، کم وزنی و سن پایین طفل، معاینات متعدی را با همکاری داکترانِ قلب و کارکنانِ رِکَوَری و اَنِستیزی شفاخانه انجام داد.

آخرالامر داکتر نجیب الله بینا تصمیم به عمل جراحی و علاج کامل سوراخ قلب مریض گرفت. مطالعات طبی در جهان نشان می دهد که علاج کامل سوراخ قلب یا معضل ارتباط بین البطنی قلب نزد کودکان دارای سن پایین امکان پذیر می باشد.

عملیات دو ساعت دوام کرد و به موَفقیت انجامید. یاسر با مشکلاتی بعد از عمل جراحی برنخورد و 5 روز بعد از عملیات به خانه اش برگشتانده شد.

10 سال قبل زیرساختارهای بهداشتی یا صدمه دیده یا ازبین رفته بود. مراقبت صحی بخصوص تداوی در شفاخانه های تخصصی تقریباً وجود نداشت. کودکانی که ضرورت به عمل جراحی قلب داشتند، از مجبوریت به خارج از کشور برده می شدند.

L'équipe de chirurgie cardiaque de l'IMFE - JPEG

انجمنِ "زنجیر امید" در سال 2006 یک تیم طبی فرانسوی را فرستاد و با این اقدام نخسین عمل جراحی قلب در تاریخ افغانستان صورت پذیرفت. چند سال بعد، در ماه فبروری 2010، اینبار اولین عمل جراحی قلب بوسیلهَ یک تیمی کاملاً متشکل از افغانها انجام یافت. از آن تاریخ به بعد این تیم طبی نایل به پیشرفت ها گردید و عملیات قلبِ یاسر صعود قابلیت و تجارب شانرا به اثبات می رساند. موسسهَ "زنجیر امید" از سال 2006 بدینسو برنامهَ مواظبت از صحت و آموزش خودرا در انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال پیگیری می نماید. توجه خاصی به سپردن امور شفاخانه به افغانها مبذول داشته شده و آن عبارت است از آموزش دهی به عمله و فعله و مساعد ساختن امکانات به افغانها برای احراز سِمت های پُر مسئولیت. فلهذآ نظر به ضروریات شفاخانه متذکره، انجمنِ "زنجیر امید" جهت آموزش و حمایت از تیم های محلی، متخصصین فرانسوی و اروپایی را به ( IMFE ) یا انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال می فرستد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه