گامبی –ختم یک بحران سیاسی (۲۳ جنوری ۲۰۱۷ / ۴ دلو ۱۳۹۵)

فرانسه از حل و ختم بحران سیاسی در کشور گامبی که منتج به حفظ احترام به رأی همگانی و دموکراتیک مردم گامبی جهت انتخاب آقای آداما بارو بحیث رئیس جمهور جدید گردید، اظهار شعف و رضایت می کند.

ما مراتب تهنیات نیک مانرا به سازمان "سِدِآو"، اتحادیهء افریقا، سازمان ملل متحد و همچنان به سران دولی که بسود راه حل از طریق مذاکره تعهد سپرده اند، بخصوص به آقایان الفا کوندهِ و محمد اولد عبدالعزیز روئسای جمهور، تقدیم می داریم.

ما آرزومندیم تا رئیس جمهور آداما بارو، جهت تشکیل حکومت اش و اقدام به آغاز کار سترگ مصالحه و اجرای برنامهء توسعه ای که منوط به مقامات جدید می گردد، بزودی وظایف محوله اش را در بانجول پایتخت گامبی عهده دار شود.

فرانسه با اعطأی کمک دوجانبه اش مانند سهمیه های اروپایی اش، به پشتیبانی اش از کشور گامبی ادامه خواهد داد و حکومت جدید گامبی می تواند به همبستگی ما اطمینان و اعتماد داشته باشد.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/gambie/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-gambie-evenements/article/gambie-denouement-de-la-crise-politique-23-01-17

تاریخ نشر 29/01/2017

قسمت بالایی صفحه