"کیِ دورسیِ" – خبرنامهء ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "جی.۷" – جلسهء وزرأی امور خارجه در دینار (۵ و ۶ اپریل ۲۰۱۹ / ۱۶ و ۱۷ حمل ۱۳۹۸)

من بمناسبت جلسهء وزارتی آماده گیری ها و ترتیبات برای نشست عالی بیاریتز که در آخر ماه آگست سال جاری میلادی (نیمه اول ماه سنبله سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) برگزار می گردد، از وزرأی امور خارجه گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" بروزهای ۵ و ۶ اپریل (۱۶ و ۱۷ حمل) آینده در شهر دینار استقبال و پذیرایی بعمل خواهم آورد.

PNG

جمهوری فرانسه امر مبارزه علیه نابرابری ها را در قلب دورهء ریاست اش در رأس گروه هفت کشور صنعتی جهان - "جی.۷" جا داده است. این تعهد باید بذریعهء یک عملکرد قاطع دول در راستای صلح، برضد تهدیدات امنیتی و دهشت افگنی ای که بنیادهای جوامع مان را بی ثبات می سازد، تبلور یابد.

من طی این جلسه وزارتی با همتایان ام پاسخ های مشترکی را که می توانیم به بحران های بزرگ بین المللی ارائه نماییم، مطرح خواهم ساخت. ما بخصوص مسئله حمایت از عملیات افریقایی صلح را از نظر ظرفیت و مالی، خاصتاً در ساحل، در ساحه ای که مردمان هنوز با تهدید شدید دهشت افگنی دست و پنجه نرم می کنند، مطمح بحث و مداقه قرار خواهیم داد. ما نیز در ادامهء امور راه اندازی شده از سوی رهبری کانادا در رأس گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷"، به نقش و نیازمندی های زنان در روندهای صلح و حل و فصل منازعات خواهیم پرداخت.

بالاخره، ما به تعقیب "فراخوان پاریس" در راستای رفتار مسئولانه فعالان دولتی در فضای مجازی، در تغییر و تبدل تعهدات جمعیاً سپرده شده به عملکردهای واقعی، جهت پاسخ دهی بهتر به چالش های که نظام های مردم سالار مان اکنون با آنها رو برو است، جد و جهد خواهیم ورزید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/presidence-francaise-du-g7/evenements-actualites/article/quai-d-orsay-communique-de-jean-yves-le-drian-ministre-de-l-europe-et-des

تاریخ نشر 21/02/2019

قسمت بالایی صفحه