کیوبا – اشتراک آقای ژان – بَتیست لوموان منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه در دومین کُمیسیون اقتصادی و تجاری دوجانبه و در دومین کُمیتهء سمت و استقامت راهبردی صندوق وجهی ضد-ارزش (پاریس، ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ / ۲۷ قوس ۱۳۹۶)

بروز دوشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۷ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقایان ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه و رودریگو مالمیئرکا، وزیر تجارت بیرونی و سرمایه گذاری خارجی کیوبا، کُمیسیون اقتصادی و تجاری فرانسه – کیوبا، و کُمیتهء سمت و استقامت راهبردی صندوق وجهی ضد-ارزش را رهبری نمودند. نخستین جلسات این دو نهاد در ماه اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی (میزان/عقرب ۱۳۹۵ هجری شمسی) در شهر هاوانا پایتخت کیوبا تدویر یافته بود.

JPEG

کُمیسیون اقتصادی و تجاری مذکور یک چهارچوب رسمی رابطهء اقتصادی دوجانبه مان را که از دو سال بدینسو پیهم رو به صعود نهاده است، تشکیل می دهد : صادرات فرانسه بصوب کیوبا در طول نُه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) نسبت به عین زمان در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) %۳۱ افزایش یافته است. جلسه متذکره بخصوص فُرصت داد تا رویکارهای اساسی دوجانبه در عرصه های آتی مورد مداقه و بررسی قرار گیرد : صنعت گردشگری پایدار، انرژی، صحت، حمل و نقل، بخش زراعت و فرآورده های صنایع زراعتی و انکشاف شهری.

صندوق وجهی ضد-ارزش فرانسه – کیوبا که یک وسیله مالی قانونی و جاخورده در نتیجهء عقد توافقنامه مورخ اول فبروری ۲۰۱۶ میلادی (۱۲ دلو ۱۳۹۴ هجری شمسی) مربوط به رسیدگی و حل و فصل قروض بحساب می آید، عملیات خویش را بزودی آغاز خواهد کرد : نشست کُمیتهء سمت و سودهی راهبردی صندوق وجهی ضد-ارزش زمینهء مطالعه رویکارهای تعویض و تعدیل یک قسمت قرضی کیوبا را که میتوان درچوکات این صندوق وجهی غنی با بستهء ۲۱۲ میلیون یورویی تمویل کرد، فراهم ساخت. اولین میثاق تمویل مالی، جهت اجرای برنامهء حمایت از توسعهء بخش های تغذیه و پرورش گاوها در ولایت کاماگئی (رویکار پرودُگان)، درچوکات یادشده انقریب امضأ خواهد شد. این رویکار با پشتیبانی آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) تعمیل خواهد گردید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cuba/evenements/article/cuba-participation-de-jean-baptiste-lemoyne-a-la-deuxieme-commission-economique

تاریخ نشر 07/01/2018

قسمت بالایی صفحه