کِنیا – جزأی مرگ (۲۵ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۴ عقرب ۱۳۹۵)

فرانسه از اعلام دیروز اُهورو کِنیاتا، رئیس جمهور کشور کِنیا، مبنی بر اخذ تصمیم اش به تخفیف جزأی بیش از ۲۷۰۰ محبوس محکوم به مرگ، استقبال و قدردانی می نماید.

JPEG


اگر کِنیا از سال ۱۹۸۷ میلادی (۱۳۶۶ هجری شمسی) بدینسو ابداً متوسل به اجرای حکم اعدام نگردیده است، ولی تعداد محبوسین این کشور که در حال انتظار تطبیق اشد مجازات یا حکم مرگ بسر می برند، یکی از بیشترین ارقام اینگونه محکومین را در جهان تشکیل می دهد.

GIF

فرانسه در راستای الغای جزأی مرگ در سراسر جهان بسیج است و کِنیا را به پیگیری از این مسیر و به پیوستن مجدد با جامعهء ملت های که چنین سزأی سهمگین و غیر انسانی را مطلقاً منسوخ کرده اند، تشویق و ترغیب می نماید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kenya/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-kenya-evenements/article/kenya-peine-de-mort-25-10-16

تاریخ نشر 26/10/2016

قسمت بالایی صفحه