کِبِک – سوءقصد در مرکز فرهنگی اسلامی – ابلاغیهء ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (۲۹ جنوری ۲۰۱۷ / ۱۰ دلو ۱۳۹۵)

من با شدیدترین لحن حمله قبیح دیشب را علیه مرکز فرهنگی اسلامی کِبِک که منجر به جان باختن دستکم شش تن و مجروح شدن تعداد کثیری گردید، محکوم می نمایم.

JPEG

فرانسه درچنین حالت المناکی، همانگونه که رئیس جمهور ازآن تذکار بعمل آورد، در کنار قربانیان و خانواده های شان می ایستد.

دیروز، ارزش های چون روشن نگری، آزادی، صلح و همزیستی تحت اماج واقع شد. ما تلاش های همه جانبهء کِبِک را که جهت جلوگیری از پدیدهء گرایش بسوی افراطیت بخرچ می دهد، درک می کنیم و می دانیم. این امر محور قوی همکاری ما را تشکیل می دهد.

فرانسه در راستای مبارزه با نفرت و وحشت، متحد کانادا و کِبِک است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/canada-y-compris-quebec/la-france-et-le-quebec/evenements/article/quebec-attentat-au-centre-islamique-culturel-declaration-du-ministre-des

تاریخ نشر 31/01/2017

قسمت بالایی صفحه