کُنش بُلند هنری نیکی دیانا مارکرت علیه خشونت های انجام یافته بر زنان در مکسیک و در افغانستان [fr]

از تاریخ 01 الی 12 دسامبر 2015 (از 10 تا 21 قوس 1394) انستیتیوت فرانسه در افغانستان در چوکات هفته اختصاص یافته به حقوق بشر که امسال خارج از محوطه در مقر هیئت اتحادیهء اروپا دایر گردید، از خانم نیکی دیانا مارکرت رئیسهء انجمن فرانسوی بنام "کار در حال پیشرفت" پذیرایی نمود. در طول این اقامت، زمینه مساعد گردید تا شماری از شخصیت های افغان در محراق مسئلهء حقوق زنان گِردهم آیند و کُنش عالی "چای – پُل مکسیکو/کابل" بتاریخ 10 دسامبر (19 قوس) به معرض تماشا گذاشته شود.

JPEG - 165.2 kb
Photo : Institut Français en Afghanistan (IFA)

عکس : انستیتیوت فرانسه در افغانستان - "ایفا"

"چای – پُل مکسیکو/ کابل" یک کُنش عالی هنری می باشد که در کشورهای متعدد دیگری بروی صحنه به نمایش درآمده است و به ابتکار هنرمند مکسیکوی لورِنا ولفِر ایجاد گردیده و به مناسبت هفتهء حقوق بشر در کابل از جانب خانم مارکرت رهبری شد. این نمایشنامه، بتاریخ 10 دسامبر (19 قوس) در کابل، طی 2 ساعت در حضور حاضرین برگزیده شده روی ستیژ اجرأ شد. دست کم پانزده زن افغانی که خود از سوءاستفاده های خانوادگی رنج برده و عذاب کشیده اند و دسته متنوع از خانم های فعال در راستای احقاق حقوق زنان، جلوگیری از خشونت های انجام یافته علیه زنان و رسیدگی به این خشونت ها، برای صرف عصریه ای دعوت شده بودند. هدف اصلی از تدویر محفل چای این بود تا مدعوین محترم تجارب خویش را شریک و مقایسه نمایند و ارتباطات را در میان مسلکی های که در عرصه نامبرده فعالیت دارند، بوجود آورند.

JPEG

در شروع جلسه بگونه یادآوری از چهارچوب "چای – پُل"، چند متنی از قوانین افغانستان در مورد حقوق زنان به خوانش گرفته شد. محتوای این محفل چای را نامه های مملو از شهادت زنان لت و کوب شده در مکسیکو که از سوی لورِنا ولفِر ارسال گردیده، به دری ترجمه شده و بعداً مهمانان آن را قرائت کردند، تشکیل می داد. خوانش مکاتیب مذکور در محضرعام، فُرصت داد تا زنان یادشده احساسات درونی خویش را در مورد این اعترافات غم انگیز که بشکلی پژواک وقایع زندگی خودشان است، در مقایسه و شراکت قرار دهند. درصورتیکه آنها آرزو داشته باشند، این نشست می تواند نقطهء جهشی باشد در امر برقرار ساختن مراودات کتبی بین مدعوین و همتایان زن مکسیکوی شان.

تاریخ نشر 20/12/2015

قسمت بالایی صفحه