کُمیسیون مختلط همکاری نظامی [fr]

بتاریخ ۲۹ مارچ ۲۰۱۷ (۹ حمل ۱۳۹۶)، جلسهء کُمیسیون مختلط همکاری نظامی فرانسه – افغانستان در سفارت فرانسه در کابل دایر گردید.

PNG

امور این کُمیسیون مختلط درچوکات معاهدهء همکاری و دوستی منعقدهء سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) میان هر دو کشور یادشده صورت می پذیرد ؛ در معاهده متذکره درنظر گرفته شده و تسجیل یافته است که فرانسه به نهادهای دفاعی افغانستان مشورت داده و در تعلیمات افسران و مسئولین قواه امنیتی کشور سهم می گیرد.

هیئت فرانسوی، برعلاوهء حضورداشت اتاشه نظامی، متشکل بود از نمایندگان وزارت دفاع / (ریاست عمومی روابط بین المللی و راهبردی) و وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه / (ریاست همکاری های امنیتی و دفاعی). از جانب وزارت دفاع ملی افغانستان، یک هیئتی از ریاست روابط بین المللی جهت اشتراک در جلسهء کُمیسیون مختلط فرستاده شده بود.

اوضاع امنیتی در جلسهء کُمیسیون مختلط درمیان گذاشته شد و انجام تبادل نظریات و گفتگوها به طرفین ذیذخل موضوع زمینهء معرفی عملکرد شان را در بخش مبارزه علیه دهشت افگنی بین المللی مساعد کرد. هیئت فرانسوی بخصوص از جرأت و فداکاری نیروهای امنیتی افغانستان در میدان کارزارهای رزمی یومیه شان ابراز خرسندی و تمجید نمود.

PNG

متعاقباً، مسئلهء فعالیت های دوجانبه همکاری، خاصتاً در عرصهء آموزش نخبگان مطمح بحث و گفتگو واقع گردید. فرانسه در این ساحهء آموزش و پرورش یک تعدادی از چوکی ها را در مکاتب نظامی اش به ایشان تخصیص داده است.

اعضای هیئات مذکور در آخر نشست در پای صورت مجلس امضأ نمودند که این مأمول بذات خود ضامن و مصداق یک سال مثمر و مملو از تبادلات مختلف بود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه