کُلمبیا – ازسرگیری حملات چریک های وابسته به "اردوی آزادیبخش ملی" – (او.ال.ان.) (۱۱ جنوری ۲۰۱۸ / ۲۱ جدی ۱۳۹۶)

فرانسه ازسرگیری حملات چریک های وابسته به "اردوی آزادیبخش ملی" – (او.ال.ان.)، آنهم تنها چند ساعت بعد از ختم معیاد آتش بسی که در اول ماه اکتوبر (۹ میزان) عقد و مرعی الاجرا گردیده و زمینهء بهبود شرایط امور بشردوستانه را در چندین بخش کشور فراهم ساخته بود، محکوم می کند.

فرانسه از طرفین درگیر منازعه می خواهد تا در اسرع وقت رشتهء مذاکرات را در راستای استقرار یک آتش بس جدید از سر گرفته، و بصوب یک توافقنامهء صلح گام بردارند.

فرانسه تعهداش را بنفع روند صلح در کُلمبیا از سوی بسطح دوجانبه، بخصوص از ورای فعالیت های آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.)، و همزمان درچوکات ابتکارات اتحادیهء اروپا و سازمان ملل متحد پیگیری خواهد کرد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/evenements/article/colombie-reprise-des-attaques-par-la-guerilla-de-l-eln-11-01-18

تاریخ نشر 17/01/2018

قسمت بالایی صفحه