کویت – جزأی مرگ (۲۵ جنوری ۲۰۱۷ / ۶ دلو ۱۳۹۵)

فرانسه از تطبیق حکم مرگ بر هفت تن از سوی مقامات کویتی بتاریخ ۲۵ جنوری ۲۰۱۷ (۶ دلو ۱۳۹۵)، عمیقاً متأسف و متأثر است.

فرانسه برمخالفت دائمی خود با جزأی مرگ که درهرکجا و تحت هر شرایطی اعمال گردد، تأکید می ورزد.

فرانسه از مقامات کویتی می خواهد تا روند استهمالی بمنظور منع مطلق محکومیت به سزای مرگ را مجدداً راه اندازی نماید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/koweit/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-koweit-evenements/article/koweit-peine-de-mort-25-01-17

تاریخ نشر 30/01/2017

قسمت بالایی صفحه