کوپ 21 / پاریس 2015 [fr]

در نُزدهمین کنفرانسِ اعضاَی اشتراک کنندهء میثاق عمومی و بنیادین سازمان ملل متحد مربوط به تغییرات اقلیمی در وارسآ پایتخت کشور پولند ( COP19 )، فرانسه رسماً بحیث میزبانِ بیست و یکمین کنفرانس اقلیم در سال 2015 ( پاریس – 2015 ) تعیین گردید.

"کوپ 21" که پاریس - 2015 نیز نامیده می شود، یکی از بزرگترین کنفرانس های بین المللی در فرانسه خواهد بود.
COP21,

در چنین چوکاتی، کشور فرانسه با دو چالش مواجه می باشد :

 فرانسه بحیث کشور میزبان باید طی دو هفته در بهترین شرایط از هزاران هیئت و ناظرین تحت حمایت سازمان ملل متحد پذیرایی نماید.
 فرانسه بحیث کشوری که ریاست "کوپ" ( COP ) را به دوش دارد، باید نقش تسهیل کننده یا میانجی میان تمام اعضآی اشتراک کننده در مذاکرات راجهت ایجاد فضای اعتماد، نزدیک ساختن دیدگاه ها و امکان دسترسی به تصویب توافقنانه ای با اکثریت آراَ، ایفآ کند.

JPEG

کنفرانسی اعضاَی ذیدخل معضله با تعاملات بی سابقه،

هدف جلسه امرِ خطیری به نظر می رسد، زیرا در رابطه با اقلیم باید به یک توافق بین المللی جهت حفظ گرمای حرارت بطور کُل تحت 2 درجه سانتیگراد نائل آمد.

بر اساس امور انجام یافته طی کنفرانس "کوپ 20" در لیمآ پایتخت کشور پییرو ( COP20 )، باید در ماه دسامبر 2015 به اخذ یک مجموعه ای از تصامیم موفق گردید.

نخست از همه، رسیدن به یک توافقنامهَ بُلندپروازانه ولی مقید در مقابل چالشِ بی نظمی اقلیم که بر تمامی ممالک قابل تطبیق باشد.

بعداً تعیین نمودن سهمیه های ملی هر کشور که توانمندی پرداخت آنرا داشته باشد. تمویل مالی برنامه مبارزه علیه تغییرات اقلیمی هم یک بخش خیلی حساس این گردهمآیی خواهد بود. مرحلهَ اول این مسئله با جمع آوری مبلغ تقریباً 9،3 میلیارد دالر به حساب "بنیاد سبز" سپری شد. از مبلغ فوق الذکر حدوداً یک میلیارد دالر سهمیهَ فرانسه می باشد. بالاخره ابتکارات وسعت داده شده بسطح ساختارهای پایین دولتی بوسیله اجتماعات محلی، تشکیلات جامعه مدنی و کمپنی ها حالت بسیج شده را گسترش داده و بر سهمیه های دول اضافه خواهد شد.

ریاست آینده کنفرانس "کوپ 21" ( COP21 ) به رهبری فرانسه در راستای برگزاری جلسه 2015، عملاً حمایت از تشکیل یک آجندای راه حل ها را برگزیده است. اجندای مذکور عبارت است از مجموعه ای ابتکارات مکمله توافقنامه بین المللی. این کار بواسطهَ حکومت ها بسطح محل و مقامات محلی مانند فعالان غیر دولتی جهت سهمگیری در تقویت تعهدات دول مربوط به کاهش افرآزات گازهای مضره گُلخانه ای، تطابق با اثرآت نآشی از نابسامانی اقلیم و درتمویل دهی مالی، به پیش بُرده می شود. این اجندای راه حل ها استوار بر تبادله عملکرد های خوب و سالم، انتقال معلومات و فرآورده های تکنالوژی ضروری جهت گذار به اقتصادی با کاربُن اندک است.

برای معلومات مزید :
Le site internet de la COP21
La COP21 sur Youtube
Rubrique « Climat » sur le site du ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Actualités 2014 liées au dérèglement climatique

تاریخ نشر 05/03/2015

قسمت بالایی صفحه