"کوپ ۲۴ / COP 24" – کنفرانس کاتوویس درمورد اقلیم (۲۰۱۸ / ۱۳۹۷)

"کوپ ۲۴ / COP 24" – جمهوری فرانسه سهم اش را در تمویل مالی اقلیم افزایش می دهد، پاریس، ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی / ۲۰ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

JPEG

خبرنامهء مطبوعاتی وزارت انتقال زیست محیطی و همبستگی جمهوری فرانسه

"برون پوارسون، منشی دولت نزد وزیر دولت، وزیر انتقال زیست محیطی و همبستگی جمهوری فرانسه حین اجلاس نشست وزارتی درمورد تمویل مالی اقلیمی در کنفرانس بین المللی "کوپ ۲۴ / COP 24" منعقدهء کاتوویس پولند، افزایش تمویل مالی جمهوری فرانسه را برای کشورهای در حال انکشاف درعرصهء مبارزه علیه تغییر اقلیم اعلام نمود. جمهوری فرانسه بخصوص به دو صندوق وجهی ای که به کشورهای بیشترین آسیب پذیر در مقابل پیامدهای تغییرات اقلیمی زمینهء مجادله و استقامت را مساعد می سازد، کمک خواهد کرد. منشی دولت در امور انتقال زیست محیطی درعرصه چنین توضیح داد : "پابندی به تعهدات مان، کارکرد، و انسجام و انتظام، سه ستون راهبرد مذاکره مان را در راستای امور اقلیمی تشکیل می دهد. این موقف، شرط ایجاد اعتماد در ظرفیت مان در مسیر بسیج وسیع تمویل های مالی مبرم و ضروری برای پیشبرد مبارزه علیه تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان محسوب می گردد."

جمهوری فرانسه در قسمت ستون نخست، مسئولیت تام خویش را بدوش می گیرد. این کشور میزان تمویل های مالی عامه اش را برای اقلیم سالانه از ۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۵ میلادی (سال ۱۳۹۴ هجری شمسی) به سالانه ۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) افزایش می دهد، به عبارت دیگر، این رقم صعود %۶۰ را نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی (سال ۱۳۹۳ هجری شمسی) نشان می دهد. همانطوریکه رئیس جمهوری فرانسه حین اجلاس "نشست عالی یک سیاره" اعلام داشت، سهمیه مختص به مطابقت با تغییر اقلیم از ۱ میلیارد یورو به ۵،۱ میلیارد یورو در سال ازدیاد می یابد.

برعلاوه، جمهوری فرانسه به صندوق وجهی مطابقت با تغییرات اقلیمی برای کشورهای در حال انکشاف بسطح ۱۵ میلیون یورو، صندوق وجهی برای کشورهای کمترین پیشرفته بسطح ۲۰ میلیون یورو و به دو صندوق وجهی سازمان ملل متحد که زمینهء همگامی با کشورهای بیشترین آسیب پذیر را در برابر عواقب تغییرات اقلیمی فراهم می کند، کمک خواهد کرد.

جمهوری فرانسه در روند بازسازی صندوق وجهی سبز برای اقلیم، بمنظوراینکه صندوق مزبور نقش عنصر واکنش زای تمویل مالی اقلیم را مطابق به پیش بینی توافقنامهء پاریس درعرصه متذکره ایفا کند، نیز کاملاً متعهد است.

JPEG

جمهوری فرانسه بدین منوال می خواهد یک پاسخ واضحی را به پرسش های که کشورهای در حال انکشاف در این مذاکرات مطرح می سازند، ارائه کند.

برون پوارسون درمورد این چنین افزود : "منسجم و منظم بودن، نیز معنی بسیج کردن چه منابع مالی عامه و چه منابع مالی خصوصی را دارد. این موضعگیری بخصوص درچوکات "نشست عالی یک سیاره"، مفهوم عملکرد فرانسه را تداعی می کند. ما از این زاویهء چشم دید، بایست به انتظارات و توقعات مردمان مان جواب دهیم."

جمهوری فرانسه سال آینده بذل تلاش های اش را بخصوص از ورای رهبری مقام "جی.۷" – (گروه هفت کشور صنعتی جهان) و مأموریت وظیفوی ای که از جانب منشی عمومی سازمان ملل متحد بوی تفویض می گردد، و همچنان در جامائیک جهت سمت و سودهی گسترده تمویل مالی خصوصی بصوب یک اقتصاد سالم و مناسب برای کرهء زمین، پیگیری خواهد کرد.

(مأخوذ : سایت انتِرنِتی وزارت انتقال زیست محیطی و همبستگی جمهوری فرانسه)

جهت دریافت معلومات مزید :
https://intranet.diplomatie.gouv.fr/spip.php?article88387

تاریخ نشر 31/12/2018

قسمت بالایی صفحه