"کوپ ۲۴ - COP 24" : روز موعود سرنوشت ساز برای اقلیم (کاتوویس، ۳ – ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸ / ۱۲ – ۲۳ قوس ۱۳۹۷)

بیست و چهارمین کنفرانس اعضای میثاق بنیادین سازمان ملل متحد درمورد تغییرات اقلیمی - (کوپ ۲۴ - COP 24) از تاریخ ۳ الی ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی (از ۱۲ تا ۲۳ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی) در شهر کاتوویس جمهوری پولند برگزار می گردد. این نشست عالی بین المللی دربارهء نابسامانی ها وتغییرات اقلیمی باید زمینهء تصویب طرز العمل تطبیق توافقنامهء پاریس، حصول اطمینان از بسیج تمویل های مالی، آغاز ارائهء علایم و نشانه های صعود حتمی هدفمندی جمعی و تسریع فعالیت را فراهم سازد. "کوپ ۲۴ - COP 24" یا برگزاری بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی درمورد دگرگونی های اقلیمی کرهء زمین جهت تعمیل توافقنامهء پاریس یک امر اساسی محسوب می گردد. روند کنفرانس مزبور پیچیده و غامض به نظر می رسد، ولی ناکامی یک گزینه نیست، و ما برای نائل آمدن به پیروزی همه چیز را در اختیار داریم.

PNG

"کوپ ۲۴ - COP 24" : یک روز موعود سرنوشت ساز

نتایج گزارش خاص گروه متخصصین بین الحکومتی درمورد تحول اقلیم (https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf) دربارهء عواقب افزایش دما فراتر از ۵،۱ درجه سلسیوس نظر به توصیهء کنفرانس بین المللی درمورد تغییرات اقلیمی منعقدهء پاریس یا "کوپ ۲۱ - COP 21" انکار ناپذیر است : دریچهء فُرصت مناسب و بجا برای محدود ساختن افزایش گرما به ۵،۱ درجه سلسیوس در حال مسدود شدن است. اکنون، ما از قبل پیامدهای گرمایش ۱ درجه سلسیوس را از عصر پیشا صنعتی بدینسو متحمل می شویم، و با روال کنونی افرازات گازهای گلخانه ای، بما تنها بین ۱۲ تا ۱۵ سال زمان "بودجهء کاربِن" باقی مانده است. با این وجود، هدف توافقنامهء پاریس (http://accord-de-paris.com/) هنوز قابل دسترس است، اما بشرط اینکه یک انتقال سریع و عمیق بواسطهء ابزار فنآوری و مالی بسیج شده، به پیش برده شود.

موفقیت های "کوپ ۲۴ - COP 24" بر مبنی چهار نتیجه ذیل ارزیابی خواهد شد :

- اکمال و اتمام برنامهء کاری پاریس، جهت اطمینان یابی از تطبیق جامع و فوری آن ؛

- نتایج گفتگوی تالانوا که از ورای یک تبادله تجارب با اجماع دول و جامعهء مدنی، باید پایه های یک بازنگری بصوب افزایش سهمیه های تعیین شده نظر به سطح ملی (ان.دی.سی.) را تا سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) بنأ نهد.

- پیشرفت ها در بخش تمویل مالی اقلیم ؛

- پیگیری بسیج جمیع فعالان بواسطهء اجندأی عملکرد.

جهت رسیدن به اهداف فوق، هیئت فرانسوی به رهبری وزیر دولت، وزیر انتقال زیست محیطی و همبستگی جمهوری فرانسه، پیشبرد امورعمیقانه خویش را نزد تمامی جوانب آتی دنبال خواهد کرد : در داخل اتحادیهء اروپا که عنوانی دول–عضو مذاکره می کند، و درچوکات روابط دوجانبه با هیئات دیگر دول حاضر. (...)

PNG

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2018-liees-au-dereglement-climatique/article/cop24-un-rendez-vous-determinant-pour-le-climat-katowice-3-14-12-18

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه