کولُمبی : توافقنامه جدید صلح با جنبش "فارک" جهت دادن شانس دوم به صلح (۱۳ نوامبر ۲۰۱۶ / ۲۳ عقرب ۱۳۹۵) – ابلاغیهء ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه

فرانسه از موفقیت حکومت کولُمبی و جنبش "فارک" به نائل آمدن به یک توافقنامه جدید صلح ابراز خشنودی می کند. توافقنامه قبلی صلح در همه پرسی مشورتی که در کشور کولِمبی دایر گردید، با جواب "منفی" مردم مواجه گردید.

GIF

فرانسه از زحمات و تلاش های اطراف ذیدخل منازعه چندین دهه برای رسیدن به نتیجه یادشده که به دورنمای یک صلح پایدار بنفع اتباع کشورکولُمبی روحیه و امید تازه می بخشد، استقبال و قدردانی می کند.

فرانسه در راستای واقعیت بخشیدن به این چشم انداز صلح، در کنار رئیس جمهور سانتوس، حکومت و مردم کولُمبی قرار خواهد گرفت.


جهت دریافت معلومات مزید در زمینه
:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-colombie-evenements/article/colombie-un-nouvel-accord-avec-les-farc-pour-donner-une-seconde-chance-a-la

تاریخ نشر 16/11/2016

قسمت بالایی صفحه