کولُمبی – اعطأی جایزهء نوبِل صلح به خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهور کولُمبی (۷ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۱۶ میزان ۱۳۹۵)

فرانسه از تفویض جایزهء نوبِل صلح به خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهور کولُمبی برای عملکرد قاطعانهء موصوف در راستای تأمین صلح در کشوراش، استقبال می کند.

JPEG

اهدأی این جایزه، پاداشی است به جرأت و شهامت رئیس جمهور سانتوس در قبال انتخاب راه گفتگو و مذاکره جهت استقرار صلح در کولُمبی، و یک مشوقه ای محسوب می گردد برای پیگیری همین مسیر بعد از همه پرسی مورخ ۲ اکتوبر (۱۱ میزان).

مراتب تبریکات وتهنیات گرم و صمیمانه خویش را به رئیس جمهور سانتوس تقدیم می دارم. فرانسه بیش از گذشته، جهت فتح و تعمیم صلح، در کنار کولُمبی قرار می گیرد.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-colombie-evenements/article/colombie-attribution-du-prix-nobel-de-la-paix-a-juan-manuel-santos-07-10-16

تاریخ نشر 10/10/2016

قسمت بالایی صفحه