کولُمبی – آغاز مذاکرات جهت نائل آمدن به یک توافقنامهء صلح (۷ فبروری ۲۰۱۷ / ۱۹ دلو ۱۳۹۵)

فرانسه از آغاز مذاکرات عامه ای که از سوی حکومت کولُمبی و گروه مسلح (ای.ال.ان) بروز سه شنبه ۷ فبروری (۱۹ دلو) در کیتو پایتخت کشور اِکواتور جهت رسیدن به یک توافقنامهء صلح روی دست گرفته شده است، استقبال می کند.

JPEG

چند ماه بعد از امضأی توافقنامه میان حکومت و جنبش "فارک" بتاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۶ (۴ قوس ۱۳۹۵)، این گفتگوها کشور کولُمبی را به یک صلح قاطع و عمومی نزدیکتر می سازد.

آنطوریکه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه حین سفرهای شان طی ماه های اخیر به کشور کولُمبی یادآور شدند، فرانسه بصوب صلح درکنار مردم کولُبی قرار دارد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/evenements/article/colombie-lancement-des-pourparlers-en-vue-d-un-accord-de-paix-07-02-17

تاریخ نشر 13/02/2017

قسمت بالایی صفحه