کوسووو – دهمین سالگرد استرداد استقلال (۱۷ فبروری ۲۰۱۸ / ۲۸ دلو ۱۳۹۶)

فرانسه بمناسبت جشن ملی مورخ ۱۷ فبروری (۲۸ دلو) کشور مستقل کوسووو که امسال مصادف به دهمین سالگرد استراد استقلال اش است، مراتب تبریکات و تهنیات نیک خویش را به ملت مذکور تقدیم می دارد.

JPEG

فرانسه در زمره نخستین دولی بود که کشور کوسووو را برسمیت شناخت. فرانسه جهت حمایت از تثبیت جایگاه بین المللی کوسووو، در قبال تحکیم نهادها و در بذل سعی و تلاش اش برای ایجاد قانونمداری و پیشبرد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی ای که لازمه تقارب اروپایی کشور کوسووو است، دائماً درکنار این مملکت قرار داشت.

اتحادیهء اروپا، آنچنانیکه راهبرد منشره مورخ ۶ فبروری (۱۷ دلو) کُمیسیون اروپا مرقوم و مختوم می دارد، توجه خاصی به بالکان های غربی مبذول داشته است. در آن راهبرد تمایل و ماهیت اروپایی ممالک بالکان های غربی و همچنان اصلاحات ضروری برای پیشرفت واضحاً تصریح یافته و تأیید گردیده است. چالش های سنگین و اهم و روند متوقع فراراه قرار دارد، و کوسووو می تواند بر پشتیبانی فرانسه جهت همگامی و همراهی با وی حساب کند.

فرانسه نیز به پیگیری بذل سعی و تقلا بسوی عادی سازی کامل روابط میان سرزمین های کوسووو و صربستان که در راستای تأمین ثبات منطقه و دورنمای اروپایی هر دو کشور امر اساسی محسوب می گردد، علاقه مندی و وابستگی دارد. فرانسه برای نایل آمده به این هدف، از گفتگوی که تحت صلابت و سرپرستی اتحادیهء اروپا به پیش برده می شود، پشتیبانی کامل می نماید.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kosovo/evenements/article/kosovo-dix-ans-de-l-independance-17-02-18

تاریخ نشر 18/02/2018

قسمت بالایی صفحه