کوریای شمالی – پرتاب موشک (۲۹ می ۲۰۱۷ / ۸ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه اعلام پرتاب جدید موشک از سوی کوریای شمالی را در شب ۲۹ می (۸ جوزا) که بر موارد تخلفات و تجاوزات مکرر بر قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد مضاعف می گردد، تقبیح می کند.

این امر اهم ایجاب ارائهء پاسخ قوی جامعه بین المللی را می کند.

فرانسه علاقه مندی و وابستگی اش را به اینکه مذاکرات جاری در داخل شورای امنیت سازمان ملل متحد به وضع و تصویب سریع قطعنامه ای بانجامد، تذکار می دهد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/coree-du-nord/evenements/article/coree-du-nord-tir-de-missile-29-05-17

تاریخ نشر 01/06/2017

قسمت بالایی صفحه