کوریای شمالی – پرتاب موشک (۲۱ می ۲۰۱۷ / ۳۱ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه انجام تخلفات و تجاوزات مکرر کوریای شمالی بر قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، و اعلام پرتاب جدید موشکی را که این کشور بتاریخ ۲۱ می (۳۱ ثور) بسر رسانید، نکوهش می کند.

کوریای شمالی با ادامه برنامهء هسته ای و بالیستیکی نامشروع اش، نظم عدم گسترش اینگونه اسلحه را نقض و پامال، و ثبات آسیای شمال – شرق و امنیت بین المللی را شدیداً تهدید می کند.

فرانسه درکنار شرکای منطقوی اش می ایستد و بر هدف رسیدن به ترک کامل، برگشت ناپذیر و قابل بررسی و تفتیش برنامهء اسلحه هسته ای و بالیستیکی کوریای شمالی مجدداً تأکید می ورزد.

فرانسه با درک استعجالیت شرایط و متیقن به آن، از شورای امنیت سازمان ملل متحد که بروز سه شنبه گذشته در زمینه نشستی دایرکرد، می خواهد تا با عزم راسخ، سرعت کار و قاطعیت از خود واکنش نشان دهد.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/coree-du-nord/evenements/article/coree-du-nord-tir-de-missile-21-05-17

تاریخ نشر 29/05/2017

قسمت بالایی صفحه