کوریای جنوبی – مسابقات ورزشی اُلمپیک و پارالمپیک زمستان ۲۰۱۸ / ۱۳۹۶

از تاریخ ۹ الی ۲۵ فبروری ۲۰۱۸ میلادی (از ۲۰ دلو تا ۶ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی) مسابقات ورزشی اُلمپیک و پارالمپیک زمستان سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) در شهر پیئونگشانگ کوریای جنوبی برگزار خواهد گردید.

از تاریخ ۹ الی ۱۸ مارچ ۲۰۱۸ میلادی (از ۱۸ تا ۲۷ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی)، مسابقات یا بازی های ورزشی پارالمپیک زمستان سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) نیز در شهر پیئونگشانگ کشور مذکور تدویر خواهد یافت.

JPEG

از مسافرینکه جهت اشتراک در این مسابقات جهانی عازم کوریای جنوبی اند، خواهش بعمل می آید تا هشدارهای اعلام شده مقامات کوریای جنوبی، و همچنان قواعد حفظ احتیاط و بیداری معمول را که جزئیات آن در رهنمای هواخواهان از سوی وزارت اروپا و امور خارجه فرانسه تعبیه گردیده و توضیح یافته است، مراعات نمایند.

JPEG

لطفاً جهت دریافت معلومات جامع و جزئیات موضوع، در اینجا کلیک کنید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/coree-du-sud/#derniere

تاریخ نشر 17/01/2018

قسمت بالایی صفحه