کودکان به افتخار هفتمین هفتهء حقوق بشر [fr]

هفتهء حقوق بشر که برای چهارمین سال متوالی مشترکاً از سوی موسسه ارمانشهر و سفارت فرانسه در افغانستان تنظیم گردید، مجدداً در انستیتیوت فرانسه در افغانستان (ایفا)، و آنهم برای نخستین بار بعد از گذشت دو سال برگزار شد.

از تاریخ ۴ الی ۷ دسامبر ۲۰۱۶ (از ۱۴ الی ۱۷ قوس ۱۳۹۵)، هفتهء حقوق بشر با شراکت اتحادیهء اروپا، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و انجمن اکسفام برپا گردید. سفارت فرانسه در افغانستان هر سال حمایت اش را از روز بین المللی حقوق بشر جامه عمل می پوشاند، زیرا ارتقا و دفاع حقوق بشر محور اصلی دیپلوماسی فرانسه را تشکیل می دهد. اذعان باید داشت که رویداد هفته اختصاص یافته به حقوق بشر در جامعه مدنی افغانستان از انعکاس بزرگی برخوردار است.

سفارت فرانسه در افغانستان و موسسه آرمانشهر خاصتاً برگزیدند تا یک روز گفتمان را با شخصیت های ملی و بین المللی تحت عنوان "کودکان در یک کشور در حال جنگ" دایر نمایند. برنامه یوم مذکور با نمایش فیلم کوتاهی دربارهء کودکان سر سرک که در جشنواره بین المللی هرات مختص به فیلم زنان سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) مورد ستایش و اعطأی پاداش قرار گرفت، و اجرای آهنگ دسته جمعی کودکان تکمیل گردید.

JPEG

هفتهء حقوق بشر سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) به دنبال برنامه سال های گذشته، بامدادان آموزش را به سود ۳۵ تن از نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز پیشکش نمود. مقاطع تعلیماتی بواسطهء آگاه هان امور یادشده با مطرح ساختن مسائل عمده ای چون کودکان سرباز، ازدواج کودکان، کار و کودکان سرک، حق دسترسی کودکان به تعلیم و تربیه یا محابس برای خوردسالان، به پیش برده شد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه