کنفــــــــرانس بــن در مورد آیـــنده افغانســـــــــــتان – اعــــلامیــــــــــۀ سخنگـــــوی وزارت امــــــــــور خـــارجه و اروپــــــــایی

اشتراک آلن ژوپه در کنفرانس بین المللی بن در مورد افغانستان - 5 دسامبر

ده سال بعد از توافقات " بن – پیترسبرگ"، این کنفرانس که به آیندۀ افغانستان اختصاص دارد، اولین نشست بین
المللی است که تحت ریاست رئیس جهمور کرزی دایر میگردد.

JPEG - 31.1 kb
© MAEE Frédéric de la Mure 2011
JPEG - 19.1 kb
© MAEE Frédéric de la Mure 2011
JPEG - 40.1 kb
© MAEE Frédéric de la Mure 2011

در چوکات پروسۀ انتقال که منتج به تعمیل کامل مسؤلیت های امنیتی توسط افغانها میگردد، این کنفرانس اظافه تر روی سه اولویت ذیل بحث خواهد نمود

ابعاد ملکی پروسۀ انتقال از حال الی سال 2014، تاریخ کناره گیری قوای محاربوی ائتلاف;

تعهدات درازمدت جامعۀ بین المللی در قبال افغانستان بعد از سال 2014 از طریق یک سلسلۀ همکاری های دو جانبه و چند جانبه;

و حمایت از پروسه آشتی ملی که از طرف افغانها رهبری و از طرف دولت های منطقه پشتیبانی شود.

این نشست به ادامۀ کنفرانسهای لندن و کابل که در سال گذشته دایر گردیده بود قرار داشته و تعهداتی را که دولت افغانستان در جریان این جلسات، خاصتآ در قسمت حکومتداری نموده بود، یک بار دیگر تأئید میکند.

کنفرانس بن یک ماه بعد از کنفرانس استانبول که در مورد امنیت و همکاری منطقوی دایر گردیده بود و در جریان آن افغانستان و دولتهای همجوار آن اعلان همکاری در فضای اعتماد برای تأمین صلح و امنیت افغانستان و منطقه را نموده بودند، دایر میگردد.

وزیر امور خارجه و اروپایی تعهد فرانسه را در کنار افغانستان که در درازمدت میباشد و در پیمان دوستی و همکاری بین فرانسه و افغانستان تجلی مییابد، مجدداً تأئید مینماید.

تاریخ نشر 07/12/2011

قسمت بالایی صفحه