کنفرانس COP21 در کجا و در چه زمانی دایر می گردد ؟ [fr]

کنفرانس COP21 از تاریخ 30 نوامبر الی 11 دسامبر 2015 در پاریس برگزار می شود.

فرانسه نشست COP21 را در ساحهَ پاریس – لو بوورژِ انسجام می دهد. این منطقهء پاریس از لحاظ لوژیستیکی و تدارکاتی بهترین ظرفیت پذیرایی و خدماتِ دسترسی را به هیئات رسمی و همچنان به نمایندگان جامعه مدنی و رسانه ها دارآ می باشد. اشتراکِ فرستادگان جامعه مدنی و رسانه های جمعی، عناصرعمده موَفقیت این کنفرانس را تشکیل می دهد.

JPEG

فرانسه قرار دادنِ گِردهمایی COP21 را در محور ارجیحت به نمادین بودن در حفظ محیط زیست برگزیده است. این کشور یک راهکاری را در منصهَ عمل پیاده خواهد ساخت تا بتوان به کاهش حداکثر افرازات گازهای مضره گلخانه ای، اثرگذاری های ناگوارِ اسراف و مصرف ناسالم از منابع طبیعی، نایل آمد.

تاریخ نشر 10/12/2014

قسمت بالایی صفحه