کنفرانس ژنیو درمورد افغانستان سال ۲۰۲۰ میلادی / سال ۱۳۹۹ هجری شمسی و اشتراک آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در کنفرانس بصری وزرأی امور خارجه اتحادیهء اروپا – (۱۹ نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی / ۲۹ عقرب سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)

برگزاری کنفرانس ژنیو درمورد افغانستان سال ۲۰۲۰ میلادی / سال ۱۳۹۹ هجری شمسی

کنفرانس سال ۲۰۲۰ میلادی / سال ۱۳۹۹ هجری شمسی درمورد افغانستان، یک موءتمر وزارتی اعلام اعطأی امداد و تمویل مالی بوده که از سوی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت جمهوری فنلاند و سازمان ملل متحد مشترکاً تنظیم و تنسیق می یابد. کنفرانس مذکور بروزهای دوشنبه ۲۳ و سه شنبه ۲۴ نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی (۳ و ۴ قوس سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) در شهر ژنیو برگزار می گردد.

به دلیل بروز بحران مرض واگیر کرُونا – "کووید-۱۹" در کشور سویس، کنفرانس مذکور بگونهء مجازی برگزار گردیده و قصر ملت ها واقع شهر ژنیو مصطبهء محوری همه تدارکات و تأمینات خواهد بود.

لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://um.fi/about-the-conference

PNG

اتحادیهء اروپا – اشتراک آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در کنفرانس بصری وزرأی امور خارجه اتحادیهء اروپا – (۱۹ نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی / ۲۹ عقرب سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)

بروز پنجشنبه ۱۹ نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی (۲۹ عقرب سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)، آقای ژان– ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بذریعهء کنفرانس بصری در جلسهء وزرأی امور خارجه اتحادیهء اروپا اشتراک می ورزد.

وزرأی فوق الذکر، بخصوص موضوعات ذیل را مطمح بحث و مداقه قرار خواهند داد :

(...)

وزرأی امور خارجه اتحادیهء اروپا در زمرهء دیگر مسائل مربوط به جریانات روز، شرایط و اوضاع افغانستان را در دورنمای کنفرانس تمویل کنندگان که تدویر آن بتاریخ ۲۳ و ۲۴ نوامبر سال ۲۰۲۰ میلادی (۳ و ۴ قوس سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) در شهر ژنیو پیش بینی و مدنظر گرفته شده است، نیز مطمح مشافهه و مطالعه قرار خواهند داد : وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بر اهمیت استفاده از شروط و قیود اعطأی عون و امداد اروپا همچون یک هرم سیاسی ای که زمینهء تحفظ دستآوردهای مردم سالار را در این کشور فراهم می کند، تأکید خواهد ورزید.

(...)

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-participation-de-jean-yves-le-drian-a-la-visioconference-des

تاریخ نشر 19/11/2020

قسمت بالایی صفحه