کنفرانس پاریس اقلیم 2015 ( COP21 ). [fr]

فرانسه معضل بی نظمی اقلیم را در اولویت کاری سیاست خارجی و فعالیت های دیپلوماتیکی خود قرار داده است. آمادگی برای کنفرانس پاریس اقلیم 2015 ( COP21 ) ... را با ما همراهی نمایید.

JPEG

• فرانسه علیه نابسامانی اقلیمی
عملکرد های عمده فرانسه را در راستای مبارزه علیه تغییرات اقلیمی دریافت بدارید.

- بیانیهَ رئیس جمهور در نشست عالی اقلیم،
- فرانسه ریاست ( COP21 ) را که طی ماه دسامبر 2015 در پاریس دایر می گردد، بعهده می گیرد.
- فرانسه و دسترسی به انرژی مستمر،
- تعهدات فرانسه بعد از سال 2001،
- "تیمِ فرانسه" – مذاکرت اقلیم.

• ( COP21 ) چیست ؟
فرانسه کنفرانس اعضای میثاق عمومی و بنیادین سازمان ملل متحد را در بارهَ تغییرات اقلیمی سال 2015، رهبری خواهد کرد. تعاملات این گِردهمآیی بزرگ را دریافت بدارید.

- نتیجه گیری کنفرانس وارسوویی (در پایتخت پولند) دربارهَ اقلیم ( COP19 )،
- در کجا و در چه زمانی ( COP21 ) دایر خواهد شد ؟
- تعاملاتِ ( COP21 ) : سخنرانی تشریحی لورانس توبیانا،
- کنفرانسِ اعضاَ ( COP ).

تاریخ نشر 09/12/2014

قسمت بالایی صفحه