کنفرانس مطبوعاتی آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در ختم نشست عالی "ناتو / اوتان" – (بروکسِل، ۱۴جون ۲۰۲۱ میلادی / ۲۴ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی) : "جزم عزم در راستای احیأی مجدد اتحاد اتلانتیک" -

"... . عملاً، جو وفضا ایجاب می نمود، آنهم جو و فضایی که از یکسو با ختم تعهد در افغانستان رقم خورد ؛ و این وضع یک نقطهء عطفی برای اتحاد و ضرورت به اخذ پند و عبرت محسوب می گردد. برعلاوه، من با اغتنام از این فُرصت دست داشته به زنان و مردانی که از بیست سال بدینسو درکنار مردم افغانستان در این حضورداشت اشتراک ورزیدند و جانباختند، ادأی حرمت و تحیت می نمایم. و هکذا، در اینجا از خاطرات و کارکردهای نود تن از فرانسوییانی که در میدان نبرد فوق الذکر سر و جان شان را از دست دادند، گرامیداشت بعمل آورده و مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده های شان ابراز می دارم.

از سوی دیگر، جو وفضا طی سالیان گذشته، خاصتاً به دلیل وجود شک و تردیدها درمورد تعهد امریکا، و به همانگونه در بابت اهداف، اصول و قواعد طرزالعمل در بطن اتحاد اتلانتیک نیز تسجیل و ترقیم یافته، محک خورد. در اخیر سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی)، این حالت و وضعیت مرا وادار به تقاضای تدوین، آمایش و حیز تحریر یک گزارش خردمندان و استنباط از نخستین نتایج درچوکات اعلامیه ای نمود که امروز از این نشست عالی بدر آمد و طی ماه های آینده می تواند روند امور مان را تغذیه و تقویه کند.

این روال وضاحت و استضائت ادامه خواهد یافت، بخاطریکه ما منحیث شهروندان اروپایی یک امری موسوم به قطب نمای راهبردی ای را آغاز نمودیم که تحت قیادت آلمان راه اندازی گردید و تحت زعامت فرانسه نشأت کرده، تبارز می یابد. و علیهذا، ما متعاقباً بتاریخ ۲۲ ... اجلاس نشست عالی سازمان پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو / اوتان" را در فرارو داریم که زمینهء در میان گذاشتن این نظریه و مفکوره جدید را فراهم و عندالموقع تمام نتایج لازمه را از گزارش خردمندان حصول خواهد کرد. معذلک، اجندآی استبانت مذکور که من آن را قبلاً مطرح نمودم، پیشرفت کرده و توسعه می یابد. زیرا، ما امروز خیلی واضح و ساطع جزم عزم مان را در راستای احیأی مجدد اتحاد اتلانتیک، نه با برگشت و معاد به طرح های کُلی و اجمالی گذشته، بل اگر به اینجانب اجازت بفرمائید، با کسب دوباره وضاحت و استضائت، اعلام و تأیید نمودیم. (...)

JPEG

در اینجا کلیک کنید : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/06/14/sommet-de-lotan-a-bruxelles
https://twitter.com/i/broadcasts/1BRKjBYldRLKw

Conférence de presse du Président M. Emmanuel Macron à l’issue du Sommet de l’OTAN – (Bruxelles, 14 juin 2021) : « Volonté de revitaliser l’Alliance Atlantique » -

« … . En effet, le contexte y appelait qui était marqué d’une part, par la fin de l’engagement en Afghanistan ; ce qui est un tournant pour l’Alliance et la nécessité d’en tirer des leçons. J’ai saisi d’ailleurs cette occasion pour rendre hommage à celles et ceux qui ont participé depuis vingt ans à cette présence au côté du peuple afghan et qui y ont perdu la vie. Et je veux ici avoir une pensée pour les quatre-vingt-dix Français qui sont tombés sur ce champ de bataille et pour leurs familles.

Et d’autre part, le contexte est aussi marqué par les doutes et incertitudes… , car ces dernières années, en particulier en raison des doutes sur l’engagement américain, de même que sur les objectifs et principes et les règles de conduite au sein de l’Alliance. Ce qui m’avait conduit à m’exprimer en fin d’année 2019 de pouvoir demander un rapport des Sages et d’en tirer les premières conclusions dans le cadre de la déclaration qu’aujourd’hui est sortie de ce sommet, et qui va pouvoir irriguer nos travaux dans les prochains mois.

Cette clarification se poursuivra puisque nous avons commencé en Européens un travail dit de boussole stratégique qui était lancé par la présidence allemande, et qui va déboucher sous la présidence française. Et nous avons ensuite, donc en 22…, le sommet de l’OTAN qui permettra de mettre sur la table ce nouveau concept qui à ce moment-là tirera toutes les conclusions du rapport des Sages. En tout cas, cet agenda de clarification que j’ai évoqué tantôt, progresse. Puisque nous avons aujourd’hui très clairement affiché et affirmé notre volonté de revitaliser l’Alliance Atlantique, non pas en revenant à des schémas du passé, mais si je puis dire, en retrouvant de la clarté. » (…)

Voir : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/06/14/sommet-de-lotan-a-bruxelles
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/06/14/communique-conjoint-du-sommet-de-lotan-a-bruxelles

تاریخ نشر 18/06/2021

قسمت بالایی صفحه