کنفرانس سازمان ملل متحد درمورد اقیانوس ها (۵ – ۹ جون ۲۰۱۷ / ۱۵ – ۱۹ جوزا ۱۳۹۶)

سازمان ملل متحد برای اولین بار یک کنفرانس بین المللی را درمورد اقیانوس برگزار کرد.

JPEG

از تاریخ ۵ الی ۹ جون ۲۰۱۷ میلادی (از ۱۵ تا ۱۹ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی)، نمایندگان دول و بخش های مختلف امور بحری سراسر جهان با داشتن یک هدف در شهر نیویارک گردهم آمدند: حفاظت از ابحار و اقیانوس های ما.

کنفرانس دربارهء اقیانوس ها بدور مقاطع رسمی تنظیم گردیده بود، – در آنجمله جلساتی بسطح وزارتخانه ها – و رویدادهای موازی.

کنفرانس بیسابقه مذکور جهت روی دست گرفتن عملکردهای آینده به نفع و تحفظ اقیانوس ها، با وضع و تصویب یک ابلاغیه ای بنام ("تقاضا به عمل") اختتام یافت.

جهت دریافت برنامه کامل کنفرانس، به سایت اقیانوس- کنفرانس مراجعه شود
• Voir le programme complet de la conférence sur le site Ocean Conference

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/environnement-et-developpement-durable/actualites-et-evenements/2017/article/la-conference-sur-les-oceans-aux-nations-unies-5-9-juin

تاریخ نشر 08/06/2017

قسمت بالایی صفحه