کنفرانس دومی هرات راجع به امنیت

PNG


کنفرانس دوم هرات راجع به امنیت به تاریخ 5 و 6 اکتوبر براساس ابتکار انستیتوت افغانی برای مطالعات ستراتیژیک (تحت رهبری اقای داود مرادیان) راه اندازی گردید. سفارت فرانسه از این همایش حمایت نموده و یک هیئت مهم که از فرانسه آمده منجمله خانم فرانسواز هوستلیر، وزیره اسبق، مسوول انجمن فرانسه-افغانستان، و چندین دانشمند و اعضای سفارت به شمول سفیر فرانسه در آن اشتراک ورزیدند.

در جریان این کنفرانس روی موضوعات سیاسی مانند انتخابات و مذاکره صلح، موضوعات مربوط به امنیت چنانچه مبارزه بر ضد تروریزم و انتقال مواد مخدر، و همکاری منطقوی، بحث صورت گرفت.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه