کنفرانس در"ایفآ" بتاریخ 19 اکتوبر مصادف 27 میزان : "تغییر اقلیم و ساحات شهری. آمادگی برای کنفرانس سال 2015 پاریس در بارهً اقلیم (COP21) " [fr]