کنفرانس در انستیتیوت فرانسوی : "تغییر اقلیم و ساحات شهری. آمادگی برای کنفرانس اقلیم سال 2015 در پاریس "(COP(کوپ 21 [fr]

در زمان تشکیل جلسهً عالی نیویارک و قبولی پیش نویس قانون انتقال انرژی از سوی شورای ملی، انستیتیوت فرانسوی افغانستان (IFA)باب گفتمانی را در بارهً تغییر اقلیم و ساحات شهری در رستای آمادگی به کنفرانس اقلیم سال 2015 در پاریس (کوپ 21 COP) که در ماه دسامبر 2015 دایر می گردد، گشود. این بحث تا هنوز در افغانستان کم مطرح می شود. انستیتیوت فرانسوی افغانستان یا (IFA) بتاریخ 19 اکتوبر 2014 مصادف 27 میزان 1393 گردهمایی متشکل از اکثر فعالان جامعهً مدنی افغان، موَسسات بین المللی و همچنین ماهرین انکشاف شهری، تغییر اقلیمی و اقتصاد ماحول ومحیط را پذیرایی کرد. این مباحثه با نظرداشت کامیابی اش نزد مردم، پوشش رسانه یی اش و با میزان کارشناسی سخنرانان یک موفقیت بزرگ محسوب می شود.
این رویداد با همکاری موازی دفتر اسلام آباد در چوکات بنیان "الامبر" و با پشتیبانی انستیتیوت فرانسوی پاریس پیش برده شده، از جانبی بوسیلهً انستیتیوت فرانسوی افغانستان و بخش همکاری سفارت در محل تدوین گردیده و از سوی دیگر با شراکت شاروال کابل، آژانس ملی برای حفاظت محیط زیست (NEPA) و پروگرام ملل متحد برای محیط زیست UNEP)) رهنمای می شد.

Sans titre
N° 2359 - jpg - 43.1 ko
N° 2357 - jpg - 46.3 ko

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه