کنفرانس بین المللی درمورد مرض ایدز/سیدا (امستردام، ۲۳ – ۲۷ جولای ۲۰۱۸ / ۱ – ۵ اسد ۱۳۹۷)

از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ جولای ۲۰۱۸ میلادی (از اول تا ۵ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی)، بیست و دومین دور کنفرانس بین المللی درمورد مرض ایدز/سیدا در شهر امستردام هالند دایر گردید. جهت انجام گفتگوها و تبادل نظریات علمی و طبی دربارهء پیشرفت های بدست آمده و چالش های بزرگ پابرجا فراروی امر مبارزه علیه مرض ایدز-وی.ای.اچ./سیدا، بیش از ۰۰۰ ۱۵ دانشمند، اعضای جامعهء مدنی و نمایندگان دول سراسر جهان در این موعد دوسالانه عمده اشتراک ورزیدند.

JPEG

کنفرانس مذکور علی الخصوص بر اهمیت حفظ سطح بلند جلوگیری از این مرض مدهش و مبارزه با تبعیضات، موانع موجود فراراه مبارزه موثر، و همچنان درمورد ضرورت تزئید تمویل های مالی بین المللی نیز تأکید کرد.

جمهوری فرانسه را یک هیئت مهمی تحت رهبری خانم انیِیس بوزین، وزیر همبستگی ها و صحت که در آن خانم ستِفَنی سیدوو، سفیر مسئول مسائل صحت جهانی شرکت داشت، نمایندگی می کرد.

کنفرانس یادشده با حمایت وزارتخانه های اروپا و امور خارجه، همبستگی ها و صحت جمهوری فرانسه و چندین تشکیل محلی و ارضی و آژانس ها، یک غرفه ای را مهیا کرده و در اختیار داشت که به فعالان فرانسوی ذیدخل قضیه زمینهء ارتقای کارشناسی و تعهد اساسی کشورمان را میسر ساخت.

نمایندگان تحقیقات و مطالعات فرانسوی که در دست آوردهای علمی و طبی شان در بخش ایدز-وی.ای.اچ/سیدا در دومین ردیف بین المللی جایگاه دارند، نتایج کار و زحمات شان را ارائه نمودند. عصارهء این مطالعات و تحقیقات در علم طبابت همه ساله باعث کشف مولکول های جدید یا شیوه های جدید تطبیق ادویه لازمه جهت تسهیل حیات مریضانی مصاب به این مرض می گردد. بالاخره، تعداد کثیر نمایندگان انجمن ها و متصدیان فرانسوی نتایج برنامه های را که خاصتاً بر امداد رسانی به مریضان، وقایه، تقویهء ظرفیت های نظام صحی محل تمرکز داشته و در تقارب هرچه بیشتر با جوامع به پیش برده می شود، معرفی نمودند.

جمهوری فرانسه با اعطأی مبلغ ۲،۴ میلیارد یورو از سال ۲۰۰۲ میلادی (۱۳۸۱ هجری شمسی) بدینسو، دومین مرجع تمویل کننده صندوق وجهی جهانی مبارزه علیه ایدز/سیدا، سِل و ملاریا (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/sante-securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/sante/le-fonds-mondial-de-lutte-contre-le-sida-la-tuberculose-et-le-paludisme/) محسوب می گردد. این امداد مالی قابل ملاحظه به ۱۱ میلیون انسان زمینهء دسترسی به درمان در برابر مرض ایدز-وی.ای.اچ./سیدا را در جهان مساعد می سازد. جمهوری فرانسه نخستین کشور کمک کننده آژانس "یونایتید" است. این آژانس امکانات نوآوری های موثرتر با برداشت هزینهء نازل تر برای تداوی بهتر، تشخیص و جلوگیری از چنین امراض را تسریع می بخشد.

JPEG

جمهوری فرانسه طی کنفرانس مذکور، جهت موفقیت نشست بین المللی در راستای تأمین منابع صندوق وجهی جهانی مبارزه علیه ایدز/سیدا، سِل و ملاریا که رئیس جمهوری کشور آرزوی پذیرایی و میزبانی آن را در سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی) در سرزمین فرانسه ابراز داشت، خواهان بسیج جامعهء جهانی گردید. کنفرانس اخیرالذکر در مسیر رسیدن به هدف بین المللی، یعنی محو مرض ایدز/سیدا تا سال ۲۰۳۰ میلادی (۱۴۰۹ هجری شمسی)، یک مرحلهء کَلیدی توصیف می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.aids2018.org/
https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-France/sante-securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/actualites-et-evenements-sur-les-themes-de-la-sante-de-la-securite-alimentaire/actualites-et-evenements-lies-a-la-sante/article/conference-internationale-sur-le-sida-23-27-07-18

تاریخ نشر 29/07/2018

قسمت بالایی صفحه