کنفرانس بین المللی درمورد لسان فرانسوی، و فراگیری و تسلط برچندین زبان در جهان (پاریس، ۱۴ و ۱۵ فبروری ۲۰۱۸ / ۲۵ و ۲۶ دلو ۱۳۹۶)

انستیتیوت فرانسوی بروزهای ۱۴ و ۱۵ فبروری ۲۰۱۸ میلادی (۲۵ و ۲۶ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی)، در تفاهم و گفتگوی تنگاتنگ با وزارت اروپا و امور خارجه، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت معارف، تحصیلات عالی و تحقیقات و استقرأ، یک سیمیناری را بر محور ارتقای لسان فرانسوی، و فراگیری و تسلط بر چندین زبان در جهان، در شهر پاریس تنظیم کرد.

JPEG

این کنفرانس، فعالان جهان فرهنگ و روشنفکری، ساحهء مشارکت بدیع، بخش های رسانه ای، ورزش ... را گردهم آورد. بدین مناسبت آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه، درکنار خانم فرانسواز نیسِن، وزیر اطلاعات و فرهنگ، خانم فرِدِریک ویدال، وزیر تحصیلات عالی، تحقیقات، استقرأ و بدعت جمهوری فرانسه و خانم میشِل ژان، منشی عمومی مجامع فرانسوی زبان، در مراسم افتتاحیه رویداد مذکور سخنرانی نمود. این نُطق مقدماتی با تدویر یک میز مدوری میان خانم لیلا سلیمانی، نماینده برای مجامع فرانسوی زبان و جوانان فرانسوی زبان پیگیری گردید. بتاریخ ۱۵ فبروری (۲۶ دلو) تنظیم و گردانندگی یک سلسله کارگاه ها، جهت جمع آوری پیشنهادات درمورد لسان فرانسوی، و آموزش و تسلط بر چندین زبان، نیز مدنظر گرفته شده بود.

این رویداد به امتداد نظرسنجی و مشورت خواهی شهروندی (بر خط برقی http://www.monideepourlefrancais.com/ ) که بتاریخ ۲۶ جنوری ۲۰۱۸ میلادی (۶ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی) در مقر وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه – "کیِ دورسیِ" (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements-2018-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/mon-idee-pour-le-francais-25-01-18) آغاز گردید و تا تاریخ ۲۰ مارچ سال جاری میلادی (۲۹ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی) ادامه دارد، صورت پذیرفت.

PNG

تمامی این نظم و نسق زمینهء غنامندی راهکاری را که رئیس جمهوری فرانسه جهت تقابل با تعاملات زبانی فردا و تجدید تصویر لسان فرانسوی بسطح بین المللی آرزو نموده بود، فراهم خواهد ساخت.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements-2018-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/conference-internationale-pour-la-langue-francaise-et-le-plurilinguisme-dans-le

تاریخ نشر 18/02/2018

قسمت بالایی صفحه