کنفرانس بین المللی تحت عنوان "منابع و خط سیرهای تحقیقات متقاطع تاریخ ساخت و ساز اروپا" - بتاریخ های ۳۰ جون و اول جولای ۲۰۱۶ مصادف به ۱۰ و ۱۱ سرطان ۱۳۹۵

آرشیف های تاریخی اتحادیهءاروپا بروزهای پنجشنبه ۳۰ جون و جمعه اول جولای ۲۰۱۶ (۱۰ و ۱۱ سرطان ۱۳۹۵)، در همکاری با ریاست آرشیف های وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه و انجمنء"دوستان آرشیف های تاریخی اتحادیهءاروپا"، کنفرانسی تحت عنوانء"منابع و خط سیرهای تحقیقات متقاطع تاریخ ساخت و ساز اروپا (۱۹۵۷ – ۲۰۱۵ میلادی / ۱۳۳۶ – ۱۳۹۴ هجری شمسی)" را در مرکز آرشیف های دیپلوماتیک "کورنوف" دایر کرد.

JPEG ۲۲ جنوری ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ هجری شمسی)

کنفرانس مذکور، محققین، متصدیان آرشیف و شاهدان وزارتخانه های امور خارجه دول عضو، تشکیلات اتحادیهء اروپا، بنیادها و سازمان های اروپایی را جهت مطالعه و ارزیابی دقیق ذخایر آرشیف های مربوط به روند ادغام اروپایی که بتازگی بروی مردم گشوده شده است و همچنان در مورد آخرین سمت وسوهای تحقیقات در این مبحث را باهم یکجا نمود. یک میز مدور نهایی فعالان برای تعبیه نتیجه گیری تاریخی از عملکرد جمع اجتماعی پیشکش گردید.

JPEG شارل دو گول و کونراد ادِناور

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/actualites-et-evenements-des-archives-diplomatiques/article/conference-internationale-sources-et-itineraires-de-recherche-croises-de-l

تاریخ نشر 07/07/2016

قسمت بالایی صفحه