کنفرانس بین المللی برای امداد به قربانیان (پاریس، ۹ جنوری ۲۰۱۷ / ۲۰ جدی ۱۳۹۵)

بروز دوشنبه ۹ جنوری ۲۰۱۷ (۲۰ جدی ۱۳۹۵)، یک کنفرانس بین المللی برای امداد به قربانیان، تحت سرپرستی "یونسکو" یا بخش معارف، علوم و فرهنگ سازمان ملل متحد، در شهر پاریس دایر گردید.

JPEG

این کنفرانس بین المللی، متخصصین خارجی و فرانسوی را جهت تشریک تجارب و عملکردهای خوب دورهم جمع نمود.

هدف از این کنفرانس جهانی، ارائهء ابتکار اروپایی و بین المللی به نفع یک سیاست کمک به قربانیان کثیرالرشته ای و بهتر هماهنگ شده بین دول بود.

فرانسه طی ماه های اخیر، با ایجاد کانون بین الوزارتی امداد به قربانیان (سیاو) تحت رهنمایی مرکز بحران، برخوردار از پشتیبانی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی و با انتصاب یک خانم به سمت منشی دولت مسئول امداد به قربانیان، ساختار و انتظام ملی خویش را جهت انجام همگامی طویل المدت با قربانیان، تحکیم بخشید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/conference-internationale-pour-l-aide-aux-victimes-09-01-17

تاریخ نشر 10/01/2017

قسمت بالایی صفحه