کنفرانس بین المللی به ارتباط حفظ میراث باستانی افغانستان [fr]

JPEG

از تاریخ 9 تا 11 نوامبر 2014 مطابق 18 الی 20 عقرب 1393، کنفرانس بین المللی مربوط به حفظ میراث باستانی افغانستان از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ و انستیتیوت شرق شناسی پوهنتون شیکاگو، در کابل دایر گردید. این رویداد، اشتراک کنندگان افغان و خارجی زیادی، منجمله تعداد عدیدی محصلین را انضمام بخشید.
رئیس جمهورِ جمهوری اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی حین گشایش کنفرانس بذریعهَ جلسه- سمعی رشتهَ سخن را بدست گرفت و اهمیتی پیش بُرد کار مشترک با نهادهای بین المللی و افغانی را در راستای توسعهَ ای درک باستانی، تاریخی و میراث باستانی نسل های نوی افغانستان، خاطر نشان نمود.
در پایان گردهماَیی، رئیس جمهور محمد اشرف غنی تعدادِ محدودی کارشناسان را که در زمرهَ آنها فیلیپ مارکی آمر اسبق هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان و جولیو بندِزو – سارمینتو مسئول فعلی هیئت مزبور حاضر بودند، در قصر ریاست جمهوری ارگ بحضور پذیرفت. رئیس جمهور ضرورت ایجاد یک برنامهَ رسمی مشترک جهت حفظ میراث باستانی و تاریخی را دوباره یادهانی کرده، یادآور ضرورت به آگاهی شعوری جوانان شده و براهمیت ترسیم نقشهَ باستانی کشور تاَکید ورزید. رویکرد پیشتازیکه هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان از چندین سال بدینسو به پیش می برد.
رئیس جمهور حین گفت و شنود چند بار در مورد باستانشناسی و موضوع میراث باستانی، اهمیت تاریخی حضور فرانسه را در افغانستان و همچنان نقش بارز کار حفریاتی که از تقریباً یک قرن بوسیلهَ هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان رهنمونی می شود، مطرح بحث قرار داد.

reunion au palais

تاریخ نشر 19/11/2014

قسمت بالایی صفحه