کنفرانسی تحت عنوان "دومین سفر بزرگ پتر کبیر به اروپا" (۱۹ – ۲۱ جون ۲۰۱۷ / ۲۹ – ۳۱ جوزا ۱۳۹۶)

آرشیف های دیپلوماتیک با مسرت از شما دعوت بعمل می آورد تا در کنفرانسی تحت عنوان "دومین سفر بزرگ پتر کبیر به اروپا" بروز های ۱۹، ۲۰ و ۲۱ جون ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۲۹، ۳۰ و ۳۱ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی درانستیتیوت تاریخی آلمان، منزل تحقیقات (پوهنتون پاریس – سوربون) و در مرکز آرشیف های دیپلوماتیک اشتراک ورزیده، افتخار بخشید.

JPEG

معرفی

پتر کبیر (۱۶۷۲ – ۱۷۲۵ میلادی / ۱۰۵۱ – ۱۱۰۴ هجری شمسی)، فرمانروای مطلق العنان امپراتوری ایکه نامبرده با زور و جبر آغاز به عصری سازی آن نمود، در سال ۱۷۱۷ میلادی (۱۰۹۶ هجری شمسی) دومین سفر بزرگ را در اروپای غربی انجام داد، و از ماه اپریل تا ماه جون همین سال در فرانسه اقامت گزید. اشتیاق و حس کنجکاوی تزار روس گسترده بود و تمامی عرصه ها را احتوا می کرد : علمی و تخنیکی، فرهنگی و هنری، اقتصادی و سیاسی. موصوف به سلام و احترام لویی ۱۵ خیلی جوان به قصر "لوور" رفت، از پاریس و وِرسای، عمارات "ابسِرواتوار" (دیدبان) و "لهِ انوالید" (برای معلولین و معیوبین ارتش)، فابریکه "دهِ گوبلن"، باغ نباتات و از قلاع استحکام یافته بواسطهء "ووبان" بازید بعمل آورد.

JPEG

قیصر که طی دو دهه با سویدن در شمال و با امپراتوری عثمانیه در جنوب درگیر جنگ و مخاصمت بود، نیت و عزم بزرگ مبنی بر داخل ساختن سرزمین روسیه را در نظم جدید اروپایی درسر پرورانیده و دنبال می کرد. این نظم در نتیجهء جنگ وراثت هسپانیه، در معاهدات اوتریخ (۱۷۱۳ میلادی / ۱۰۹۲ هجری شمسی)، راستات و بادِن (۱۷۱۴ میلادی / ۱۰۹۳ هجری شمسی) شکل و جان گرفت.

کنفرانس مذکور تحت سرپرستی خانم هِلِن کارِرِ دانکووس، منشی دائمی اکادمی فرانسه برگزار گردیده و از ورای منابع بی پیشینه یا هنوز ناشناخته، مراحل و اثرات این سفر را بر تاریخ فرهنگی و سیاست روابط بین المللی، در وهلهء آغاز قرن هژده میلادی (قرن یازده هجری شمسی) این دوران حساس و خطیریکه بروز کشور روسیه را در صحنه اروپایی شاهد بود، مطمح مداقه و جر و بحث قرار می دهد.

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/archives-diplomatiques/actualites-et-evenements-des-archives-diplomatiques/article/colloque-le-deuxieme-grand-voyage-de-pierre-le-grand-en-europe-19-21-06-17

تاریخ نشر 18/06/2017

قسمت بالایی صفحه