کنفرانسی بوسیلهء موَسسه"زنجیر امید" با اشتراک آقای اولیوی وِبِر بتاریخ 8 فبروری 2016 مطابق به 19 دلو 1394 در پاریس دایر می گردد [fr]

موَسسه"زنجیر امید" در پهلوی شبکه آغا خان و حکومت های فرانسه و افغانستان، یکی از نهادهای نقش دارنده در انستیتیوت طبی فرانسه برای طفل در کابل (IMFE) می باشد.

"زنجیر امید" یک انجمن فرانسوی است که از سال 1994 بدینسو با اطفال بی بضاعت کمک می کند. انجمن نامبرده اکنون از جانب داکتراِریک شِسون ریاست شده و در حدود سی کشور جهان جهت ایجاد امکانات دسترسی اطفال مذکور به درمان و تعلیم فعالیت دارد. برعلاوه، انجمن یادشده در چوکات "دوشنبه های زنجیر امید" بطور منظم کنفرانس ها و محافل دید و وادیدها را دایر می نماید.

در ملاقات آینده بتاریخ 8 فبروری (19 دلو) از آقای اولیوی وِبِر نویسنده، راپورتر شناخته شده و گزارشگر سابق مسائل جنگ پذیرایی بعمل خواهد آمد.

استاد کنفرانس ها در انستیتیوت علوم سیاسی پاریس، برنده جایزهء البرت لوندر، رئیس اورگان جایزهء ژوزِف کیسِل، موصوف بعد از آنکه حدوداً بیست مورد درگیری های مسلحانه را تحت پوشش قرار داد و نزد پانزده تنظیم چریکی یا گِریلایی مدت زمانی را سپری کرد، در سال 2008 بحیث سفیر سیار فرانسه تعیین شد.

روایاتی از گردشگری، رسالات و داستان های آقای اولیوی وِبِر به تقریباً ده لسان مختلف ترجمه شده است. وی بتازگی کتاب اخیراش را تحت عنوان "سحر جهان" نگاشته و در بنگاه نشراتی "فلَماریون" بدست نشر سپرد. اثر مذکور یک داستان تاریخی می باشد که دربارهء جهادیزمی قبل از وقت اختصاص یافته است.

PNG

موصوف زیرعنوان :

"داعش، تهدید در شرق میانه و غرب" سخنرانی خواهد نمود

جهت معلومات مزید در مورد این کنفرانس :
http://www.chainedelespoir.info/E12012016150720.cfm?WL=3261&WS=447248_1083709&WA=2942

تاریخ نشر 14/01/2016

قسمت بالایی صفحه