کنفرانسِ سفراَی فرانسه و آلمان در بارهء آسیایی مرکزی [fr]

بتاریخ 29 و 30 ماه مارچ 2015 (مطابق به 9 و 10 ماه حمل 1394)، سفیر فرانسه و همتای آلمانی اش در جلسهء منطقوی رئسای ماموریت فرانسه و آلمان در آسیایی مرکزی اشتراک ورزیدند.

سفیر فرانسه و همتای آلمانی اش بتاریخ 29 و 30 ماه مارچ 2015 مطابق به 9 و 10 برج حمل 1394، در گِردهمایی منطقوی رئسای ماموریت فرانسه و آلمان در آسیایی مرکزی شرکت نمودند. در این جلسه ای که معاونیت ریاست آن بدوش دو رئیس اروپا بود، سفرای آلمان و فرانسه در کشورهای چین و روسیه نیز اشتراک ورزیده بودند. نتیجه گیری از اجندای امور جلسه با حضورداشت آقای ادریساوف وزیر امور خارجه کشور قزاقستان صورت پذیرفت.

این بازدیدی نخستین بنوع خود، خیلی حائز اهمیت بود، زیرا یک روز قبل از تصویب راهبرد جدید اتحادیهء اروپا در قبال آسیایی مرکزی، تدویر گردید.

گفتگوها بالخصوص بر چهار محورء ذیل تمرکز داشت : - یک، سیاست و اهداف شرکای اصلی آسیایی مرکزی - دو، تعاملات امنیتی - سه، پرسش ها در بارهء انرژی و محیط زیست در پرتو کنفرانس قریب الوقوع در پاریش به ارتباط تغییر اقلیم یا COP21 - چهار، بالاخره راهبرد آیندهء اروپا در مورد منطقه.

در آستانه پایتختِ قزاقستان، حضور سفرای فرانسه و آلمان در کابل، بیانگر دوستی و همکاری عالی بین دو سفارتخانه می باشد. این حضورداشت، فُرصت خاصی داد تا تعاملات و دورنمای رابطهء نزدیک تر میان افغانستان و ممالک آسیایی مرکزی مطمح بحث قرار گیرد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه