کنسرت موسیقی محلی بادغیس در انستیتوت فرانسوی افغانستان [fr]