کنسرت مجتمع "نسیمء آواره – گروه سه نفری نقره" [fr]

در کابل بروز پنجشنبه 03 دسامبر 2015 (12 قوس 1394)، انستیتیوت فرانسه در افغانستان، درچوکات برنامه های فرهنگی اش خارج از محوطه، از "انسامبل" یا مجتمع "نسیمء آواره – گروه سه نفری نقره" که کنسرتی را در مقر سفارت فرانسه اجرأ کرد، پذیرایی بعمل آورد.

سه فلوت نواز فرانسوی از تاریخ 27 نوامبر تا 02 دسامبر (از 06 الی 11 قوس) امسال، به محصلینانستیتیوت ملی موسیقی افغانستان ، آموزه های به سویهء ماستری را تدریس نمودند و این برنامهء تعلیمی و هنری با راه اندازی یک کنسرت و بعداً با انجام ملاقات طولانی با محصلین علاقه مند به شیوه جدید موسیقی و به آلات موسیقی هنوز ناشناخته برایشان، مانند فلوت پُل سِنِگال، فلوت چینایی و فلوت زیر، خاتمه یافت.

JPEG

بتاریخ 03 دسامبر (12 قوس) ملاقاتی با دوازده تن از موسیقی نوازان موسیقی سُنتی افغانستان، به "گروه سه نفری نقره" فُرصت اینرا داد تا در زمینهء فرهنگ، سبک ها و جریانات موسیقی افغانی، تبادل نظرات داشته باشد.

همزمان با آن، آهنگسازان فرانسوی موفق شدند تا روزانه با سه استاد و ماستر موسیقی عنعنوی هندی نزد انستیتیوت ملی موسیقی کشور، خانم مورشانا ادهیکاری – با ستار، آقای ابهیشک ادهیکاری – با ستار و آقای مادهورجیآ بارتهکور – با تبله، تکرار مشق و تمرین نمایند و با اجرأی تمرینات پارچه های گوناگون موسیقی، هم توانستند تا یک کمپوزی از فرانسوآ دودَن کلاوو، بنام "تهارا – زرافهء مصر" را دوباره زنده سازند.

JPEG

بتاریخ 03 دسامبر (12 قوس)، این پروگرام غنی از تبادلات با برگزاری یک کنسرتی در مقر سفارت فرانسه در کابل آذین یافت. این محفل هنر موسیقی دعوتی بود به سیر نسیمی که دنیای غیر قابل وصفی را ترسیم می نمود ؛ طنین آوازی بود که هر پاره ای آوارگی خسبیده اندرون ما را بیدار می ساخت و با گذر آرامی از سرزمین های قارهء امریکا تا جاپان با عبور از هندوستان و صحرای مصر، مهمانان افغان و بین المللی حاضر در تالار را به رویا و تخیل فرو می برد.

بالاخره، بتاریخ 04 دسامبر 2015 (13 قوس 1394)، "گروه سه نفری نقره" با داشتن امید به اینکه در سال 2016 برای تطبیق برنامه جدید تبادلات با موسیقی دانان افغان باردیگر به اینجا برگشت نموده بتواند، بصوب فرانسه پرواز کرد.

تاریخ نشر 10/12/2015

قسمت بالایی صفحه