کمیسیون اتحادیهء اروپا در امور کمک های بشردوستانه و مدیریت بحران، از کشته شدن تعداد کثیری مردم طی بمباران شفاخانه ای که از سوی "اِم.اِس.اِف" در قندوز اداره می شود، اظهار تأثر و تأسف می نماید. [fr]

کمیشنر اتحادیهءاروپا در امور کمک های بشردوستانه و مدیریت بحران، کریستوس ستیلیا نیدِس خبرنامه ذیل را اشعار داشت :

"با دریافت اطلاع از بمباردمان صبح وقت (امروز) بر شفاخانه ای که از سوی داکتران بدون مرز در شهر قندوز اداره می شود و منجر به کشته شدن کم از کم نُه کارمند موَسسه طبی یادشده گردیده است، عمیقاً تکان خوردم.

مراتب تسلیت قلبی خودرا به اقارب و همکاران قربانیان حادثه ابراز داشته و با نگرانی گزارشات مربوط به افزایش چشمگیر ضایعات واقعه مذکور را پیگیری می نمایم.

کودکان، زنان و مردان افغانستان طی سه ده جنگ و درگیری از عواقب تباه کن وضع بد بشری رنج و عذاب می کشند. داکتران بدون مرز (اِم.اِس.اِف) و دیگر موَسسات بشردوستانه، امور اصلی جهت نجات زندگی انسان ها را در شرایط خیلی دشوار انجام می دهند.

بر تمام طرف های درگیر جنگ صدا بُلند می کنم تا قوانین بین المللی بشری را مراعات نموده، سهولت برای رسانیدن امداد اولیه صحی را تأمین کرده و تا هکذآ کارکنان امور بشردوستانه محافظت شوند."

تاریخ نشر 05/10/2015

قسمت بالایی صفحه