کلوپ فرانسه - افغانستان، یومِ سه شنبه 3 نوامبر 2015...

کلوپ فرانسه - افغانستان، یومِ سه شنبه 3 نوامبر 2015 (12 عقرب 1394) از ساعت 30 : 6 شام الی 8 شب، یک نشست و مناظره ای استثنأیی را با شخصیت های بُلند پایه افغان در شورای ملی فرانسه دایر می کند. فهیمهِ روبیول معاونهء رئیس، طی سفر مطالعاتی اخیراش در کابل از ذوات آتی دعوت بعمل آورده است :

- محترم اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف،

- محترمه داکتر فریده مُهمند، وزیر تحصیلات عالی و

- محترمه مژگان مصطفوی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ،

پذیرفتند تا در مورد دست آوردهای سال های اخیر و چالش های که ایشان را در امور محوله وزارتخانه های مربوطه تهدید می کند، وضاحت دهند. مقامات افغان، راه های ممکنه در راستای ایجاد هماهنگی گسترده میان فرانسه و افغانستان را مطمح بحث قرار خواهند داد.

این نشست و مناظره، تحت ریاست خانم ژنوِیف لِوي نمایندهء مردم "وار"، با مشارکت انستیتیوت دورنما و امنیت در اروپا (ای.پی.اس.او.) و "ای.اش. او.دی.اِن." حوزهء پاریس - جزیرهء فرانسه، برگزار خواهد شد.

JPEG

برای دریافت معلومات بیشتر :

https://franceafghanistan.wordpress.com/contact/

تاریخ نشر 20/10/2015

قسمت بالایی صفحه