کتاب سپید درمورد آینده اتحادیهء اروپا – خبرنامه مشترک ژان – مارک ایرو و سیگمار گَبرئیل (اول مارچ ۲۰۱۷ / ۱۱ حوت ۱۳۹۵)

وزارت های امور خارجه فرانسه و آلمان از کتاب سپید مربوط به آیندهء اروپا که در این روز از جانب آقای ژان – کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا معرفی گردید، استقبال می کند.

JPEG

دیدگاه کمیسیون اروپا به ادامه بیانات رئیس یونکر دربارهء "حالت اتحادیهء اروپا" که بتاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶ (۲۴ سنبله ۱۳۹۵) ایراد گردید، در روند مذاکرات گسترده مرتبط به مسئله آینده اروپا، رویکار و طرز کاراش در دورنمای شصتمین سالروز معاهده های ۲۵ مارچ روم، یک سهم مهم و گرانبها محسوب می گردد. این دیدگاه پژواک مستقیمی است از تحرک آغاز شده بعد از براتیسلاوا و پیگیری شده در لا والِت به هدف رسیدن به نتایج روشن و عملی برای منافع شهروندان اروپایی.

در حالیکه اتحادیهء اروپا مجبور است تا با تهدیدات بی پیشینه ای دست و پنجه نرم کند، کشورهای فرانسه و آلمان بر این عقیده باهم متفق و موافق اند : اتحادیهء اروپایی نیرومندتر، بهترین محافظ و بهترین برگه برندگی برای آینده بحساب می آید.

ما باید دادن حق اولویت به خلق جوابات به چالش های اساسی امروز را پیگیری نماییم : تقویه نقش اتحادیهء اروپا منحیث فعال سیاست خارجی در چهار اطراف اش و بسطح جهانی ؛ تأمین امنیت شهروندان ما در قبال وخامت تهدیدات بیرونی و داخلی، منجمله بذریعهء سیاست اروپایی در امور دفاعی ؛ ایجاد یک چوکات ثابت و همکاری جهت رسیدگی به معضل پناهجویی و موج مهاجرین ؛ تشویق اقتصاد اروپایی با زمینه سازی برای تقاطع اقتصادهای مان و سرمایه گذاری اروپایی با تحکیم اقتصاد اجتماعی بازار اروپایی در راستای رُشد پایدار و اشتغالزا و در پیشرفت بسوی تکمیل نمودن اتحادیهء پولی اروپایی.

JPEG

ما برای پاسخگویی به چالش های عظیمی که قارهء اروپا با آن مواجه است، معتقدیم که نباید ارمان و اهداف مانرا زیر سوال بریم : اتحادیهء اروپا خیلی بیشتر از یک بازار واحد است. این اتحادیه بر ارزش های مشترک، همبستگی و حاکمیت قانون بنیان گذاری شده است. ما درک می کنیم که چالش های کنونی یک اتحادیهء اروپای موثرتر را می طلبد. این عقیده مشترک ما را، جهت بهبود بلاوقفه طرز کار اتحادیه، حفظ ارزش ها و اساسات مشترک مان، عهده دار مسئولیت تاریخی می سازد. در این دورنما، پیشنهادات کِمیسیون برای تسهیل شیوه های جدید عملکرد کارآتر خیلی ها موثر و مفید واقع خواهد گردید. ما بدون آنکه آنچه را انجام داده ایم زیر سوال آوریم، باید ابزار برای درنظر گرفتن خوبتر سطوح مختلف هدفمندی دول عضو را دریابیم تا قارهء اروپا به توقعات تمام شهروندان اروپایی بهتر جوابگو باشد.

نشست عالی مورخ ۲۵ مارچ روم، جهت برداشتن چالش های آینده، یگانه فُرصت قیام یک جهش جدیدی برای اتحادیهء اروپا خواهد بود. کشورهای آلمان و فرانسه عمیقاً دلچسپی و دلبستگی به موفقیت این روند دارند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/allemagne/evenements/article/livre-blanc-sur-l-avenir-de-l-union-europeenne-communique-conjoint-de-jean-marc

تاریخ نشر 07/03/2017

قسمت بالایی صفحه