کتاب جدید عتیق رحیمی، بنام "ترانهء قلم" در فرانسه به طبع رسید [fr]

بُنگاه نشراتی "ایکونوکلاست" بتازگی در فرانسه کتاب جدید عتیق رحیمی، تحت عنوان "ترانهء قلم" را به طبع رسانیده است. نظر به سخنانی خود نویسنده : "تبعید به قید تحریر درنمی آید، بل با آن بایست زندگی کرد. معذالک قلم برداشتم، این نی ظریفی که با نوک تیزِ تراش شده اش در ایام طفولیت مورد استفاده ام بود و با اظهار تضرع به کلمات زبان مادری ام، آغاز کردم به ترسیم حروف مشاقی شده، جهت تعالی و پرستش شان، تا اینکه در من آیند و تبعیدم را قصه نمایند."

"ترانهء قلم" هفتمین اثر این نویسندهء افغانی الاصل است. عتیق رحیمی یک نویسنده، سینماگر، برندهء معتبرترین جایزه ادبی سال 2008 فرانسه، بنام جایزهء "گونکور" بوده و اخیراً طی یک روز مکمل مهمانءرادیوی فرهنگی فرانسه (فرانس کلتور) گردید.

جهت دریافت فهرست جامع آثاراش و همچنان دسترسی به کتابنامهء جمع آثار کتبی دربارهء افغانستان یا ترجمه آنها به لسان فرانسوی، لطفاً به سایت ذیل، در بخش "آمدن به افغانستان - venir en Afghanistan" مراجعه نمایید.

JPEG

رحیمی عتیق، "ترانهء قلم" (نشرات "ایکونوکلاست"، 2015)
روا-بهاتاچریا ژوادیپ،"یک آنتیگون در قندهار" (نشرات گالیمار، 2015)

تاریخ نشر 13/10/2015

قسمت بالایی صفحه